Wilkinson County Board of Education, Irwinton, Georgia, báo cáo tài chính hàng năm cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 (bao gồm báo cáo của kiểm toán viên độc lập) (2023)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON
IRWINTON, Georgia
BÁO CÁO TÀI CHÍNH THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
(Bao gồm Báo cáo của Kiểm toán viên Độc lập)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON - MỤC LỤC -

PHẦN I

TÀI CHÍNH

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

THÔNG TIN BỔ SUNG BẮT BUỘC

THẢO LUẬN VÀ PHÂN TÍCH CỦA BAN QUẢN LÝ

TRIỂN LÃM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ

MỘT

BÁO CÁO VỊ TRÍ TUYỆT VỜI

b

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ

C

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUỸ CHÍNH PHỦ

Đ.

ĐỐI CHIẾU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUỸ CHÍNH PHỦ

ĐẾN BÁO CÁO VỊ TRÍ TUYẾN

e

BÁO CÁO DOANH THU, CHI PHÍ VÀ CÁC THAY ĐỔI

SỐ DƯ TRONG QUỸ

QUỸ CHÍNH PHỦ

F

ĐỐI CHIẾU BÁO CÁO QUỸ CHÍNH PHỦ

THU, CHI VÀ THAY ĐỔI QUỸ

SỐ DƯ TRÊN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

g

BÁO CÁO VỊ TRÍ MẠNG LƯỚI ĐƯỢC ủy thác

QUỸ THỦ TỤC

H THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN

LỊCH TRÌNH

THÔNG TIN BỔ SUNG BẮT BUỘC

1 LỊCH CHIA SẺ TỶ LỆ CỦA TRÁCH NHIỆM HƯU TRÁCH TUYỆT ĐỐI HỆ THỐNG HƯU TRÍ GIÁO VIÊN CỦA GEORGIA
2 BIỂU TRÌNH CHIA SẺ TỶ LỆ CỦA TRÁCH NHIỆM HƯU TRÁCH MẠNG HỆ THỐNG HƯU TRÍ CỦA NHÂN VIÊN CỦA GEORGIA
3 BIỂU TRÌNH CHIA SẺ TỶ LỆ CỦA TRÁCH NHIỆM HƯU TRÁCH TUYỆT VỜI NHÂN VIÊN TRƯỜNG CÔNG LẬP HỆ THỐNG HƯU TRÍ CỦA GEORGIA
4 LỊCH CHIA SẺ TỶ LỆ CỦA QUỸ OPEB TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MẠNG CỦA TRƯỜNG OPEB
5 LỊCH ĐÓNG GÓP HỆ THỐNG HƯU TRÍ GIÁO VIÊN CỦA GERGIA 6 BIỂU LỘC ĐÓNG GÓP HỆ THỐNG HƯU TRÍ NHÂN VIÊN CỦA GERGIA 7 BIỂU LỘC ĐÓNG GÓP QUỸ OPEB CỦA TRƯỜNG

Trang
Tôi
1 2
4 5 6 7 8 9
33 34 35 36 37 38 39

(Trang này còn cố tình để trống)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON - MỤC LỤC -

PHẦN I
TÀI CHÍNH
LỊCH TRÌNH
THÔNG TIN BỔ SUNG BẮT BUỘC
8 LƯU Ý KHI BỔ SUNG THÔNG TIN CẦN THIẾT 9 BIỂU DOANH THU, CHI PHÍ VÀ THAY ĐỔI
TRONG SỐ DƯ QUỸ - NGÂN SÁCH VÀ TỔNG QUỸ THỰC TẾ
THÔNG TIN BỔ SUNG
10 BIỂU CHI PHÍ CÁC GIẢI THƯỞNG LIÊN BANG 11 BIỂU DOANH THU NHÀ NƯỚC 12 BIỂU DỰ ÁN THUẾ BÁN HÀNG TÙY CHỌN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Trang
40 41 42 43 45

MỤC II
BÁO CÁO TUÂN THỦ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TUÂN THỦ VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC DỰA TRÊN CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỰC HIỆN THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CHÍNH PHỦ
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ TUÂN THỦ TỪNG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH CỦA LIÊN BANG VÀ VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ SỰ TUÂN THỦ THEO YÊU CẦU CỦA HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT

PHẦN III TRẢ LỜI CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VỀ CÁC PHÁT HIỆN CỦA NĂM TRƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ ĐƯỢC CÂU HỎI BẢNG TÓM TẮT CÁC PHÁT HIỆN CỦA NĂM TRƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ ĐƯỢC CÂU HỎI

PHẦN IV CÁC PHÁT HIỆN VÀ CHI PHÍ THẮC MẮC LỊCH PHÁT HIỆN VÀ CHI PHÍ THẮC MẮC

(Trang này còn cố tình để trống)

MỤC I TÀI CHÍNH

(Trang này còn cố tình để trống)

Greg S. Griffin
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(404) 656-2174

PHÒNG KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
270 Phố Washington, S.W., Phòng 1-156 Atlanta, Georgia 30334-8400

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Brian P. Kemp đáng kính, Thống đốc bang Georgia Thành viên của Đại hội đồng Bang Georgia Thành viên của Hội đồng Giáo dục Bang
và Tổng Giám đốc và các Thành viên của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson
Báo cáo về Báo cáo tài chính
Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính kèm theo về các hoạt động của chính phủ, từng quỹ chính và thông tin tổng hợp về quỹ còn lại của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson (Học khu), kể từ và cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, và các ghi chú liên quan đến các báo cáo tài chính, bao gồm chung các báo cáo tài chính cơ bản của Khu Học Chánh như được liệt kê trong mục lục.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo Tài chính
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý các báo cáo tài chính này theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Hoa Kỳ; điều này bao gồm việc thiết kế, thực hiện và duy trì kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.
Trách nhiệm của kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến ​​về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ và các chuẩn mực áp dụng cho kiểm toán tài chính có trong Chuẩn mực kiểm toán của chính phủ do Tổng kiểm toán Hoa Kỳ ban hành. Các chuẩn mực đó yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro đó, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến ​​về hiệu quả của các thủ tục kiểm toán đó. kiểm soát nội bộ của đơn vị. Theo đó, chúng tôi bày tỏ không có ý kiến ​​như vậy. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

(Trang này còn cố tình để trống)

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến ​​kiểm toán của chúng tôi.
ý kiến
Theo ý kiến ​​của chúng tôi, các báo cáo tài chính được đề cập ở trên trình bày một cách hợp lý, ở tất cả các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tương ứng của các hoạt động chính phủ, từng quỹ chính và thông tin tổng hợp về quỹ còn lại của Khu học chánh kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2019 và những thay đổi tương ứng về tình hình tài chính trong năm kết thúc cùng ngày theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Cac vân đê khac
Thông tin bổ sung bắt buộc
Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi ở Hoa Kỳ yêu cầu phải trình bày Thảo luận và Phân tích của Ban Giám đốc và các thông tin bổ sung cần thiết được liệt kê trong mục lục để bổ sung cho các báo cáo tài chính cơ bản. Thông tin như vậy, mặc dù không phải là một phần của báo cáo tài chính cơ bản, được yêu cầu bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ, người coi đó là một phần thiết yếu của báo cáo tài chính để đưa báo cáo tài chính cơ bản vào bối cảnh hoạt động, kinh tế hoặc lịch sử thích hợp. Chúng tôi đã áp dụng một số thủ tục hạn chế nhất định đối với thông tin bổ sung cần thiết theo các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận rộng rãi ở Hoa Kỳ, bao gồm các câu hỏi của ban quản lý về phương pháp chuẩn bị thông tin và so sánh thông tin để thống nhất với câu trả lời của ban quản lý đối với các câu hỏi của chúng tôi , các báo cáo tài chính cơ bản và các kiến ​​thức khác mà chúng tôi thu được trong quá trình kiểm toán các báo cáo tài chính cơ bản. Chúng tôi không đưa ra ý kiến ​​hoặc đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về thông tin vì các thủ tục hạn chế không cung cấp cho chúng tôi đủ bằng chứng để đưa ra ý kiến ​​hoặc đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào.
Thông tin khác
Cuộc kiểm toán của chúng tôi được thực hiện với mục đích đưa ra ý kiến ​​về các báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo tài chính cơ bản của Khu Học Chánh. Thông tin bổ sung kèm theo, như được liệt kê trong mục lục, được trình bày cho mục đích phân tích bổ sung và không phải là một phần bắt buộc của báo cáo tài chính cơ bản. Lịch trình Chi tiêu của Phán quyết Liên bang được trình bày nhằm mục đích phân tích bổ sung theo yêu cầu của Tiêu đề 2 Bộ luật Quy định Liên bang của Hoa Kỳ (CFR) Phần 200, Yêu cầu Hành chính Thống nhất, Nguyên tắc Chi phí và Yêu cầu Kiểm toán đối với Phán quyết Liên bang, và cũng không phải là một yêu cầu bắt buộc một phần của báo cáo tài chính cơ bản.
Thông tin bổ sung kèm theo thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc và được lấy từ và liên quan trực tiếp đến sổ sách kế toán cơ bản và các sổ sách khác được sử dụng để lập báo cáo tài chính cơ bản. Những thông tin đó đã được kiểm toán theo các thủ tục kiểm toán được áp dụng trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cơ bản và một số thủ tục bổ sung, bao gồm việc so sánh và đối chiếu trực tiếp những thông tin đó với sổ sách kế toán cơ sở và các sổ sách khác được sử dụng để lập báo cáo tài chính cơ sở hoặc với báo cáo tài chính cơ bản. và các thủ tục bổ sung khác phù hợp với các tiêu chuẩn kiểm toán thường được chấp nhận tại Hoa Kỳ. Theo ý kiến ​​của chúng tôi, các thông tin được trình bày hợp lý, trên tất cả các khía cạnh trọng yếu, liên quan đến tổng thể các báo cáo tài chính cơ bản.

(Trang này còn cố tình để trống)

Báo cáo khác theo yêu cầu của Tiêu chuẩn kiểm toán chính phủ
Theo Tiêu chuẩn Kiểm toán của Chính phủ, chúng tôi cũng đã ban hành báo cáo ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc xem xét kiểm soát nội bộ của Học khu đối với báo cáo tài chính và kiểm tra việc tuân thủ một số điều khoản của luật pháp, quy định, hợp đồng và thỏa thuận tài trợ. và các vấn đề khác. Mục đích của báo cáo đó chỉ là để mô tả phạm vi kiểm tra kiểm soát nội bộ của chúng tôi đối với báo cáo tài chính và tuân thủ cũng như kết quả của kiểm tra đó và không đưa ra ý kiến ​​về hiệu quả kiểm soát nội bộ của Học khu đối với báo cáo tài chính hoặc tuân thủ . Báo cáo đó là một phần không thể thiếu của cuộc kiểm toán được thực hiện theo Tiêu chuẩn Kiểm toán của Chính phủ trong việc xem xét kiểm soát nội bộ của Học khu đối với báo cáo tài chính và tuân thủ.
Một bản sao của báo cáo này đã được nộp dưới dạng hồ sơ vĩnh viễn tại văn phòng của Kiểm toán viên Tiểu bang và được cung cấp cho báo chí của Tiểu bang, theo quy định của Bộ luật Chính thức Georgia Chú thích phần 50-6-24.
Kính gửi,

16 Tháng Chín, 2020

Greg S. Griffin Kiểm toán viên Tiểu bang

(Trang này còn cố tình để trống)

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

GIỚI THIỆU

Báo cáo tài chính của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson (Khu Học chánh) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 bao gồm một loạt các báo cáo tài chính cơ bản báo cáo thông tin tài chính cho toàn Khu Học chánh, các quỹ và trách nhiệm ủy thác của Khu học chánh. Báo cáo Vị thế Ròng và Báo cáo Hoạt động cung cấp thông tin tài chính về tất cả các hoạt động của Khu học chánh và trình bày cả quan điểm ngắn hạn và dài hạn về tài chính của Khu học chánh trên cơ sở toàn cầu. Báo cáo tài chính của quỹ cung cấp thông tin về tất cả các quỹ của Khu Học Chánh. Thông tin về các quỹ này, chẳng hạn như quỹ chung của Khu học chánh, rất quan trọng theo đúng nghĩa của nó, nhưng cũng sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính lành mạnh tổng thể của Khu học chánh như được báo cáo trong Báo cáo Vị trí Ròng và Báo cáo Hoạt động.

ĐIỂM NỔI BẬT VỀ TÀI CHÍNH

Các điểm nhấn tài chính chính cho năm tài chính 2019 như sau:

Trên báo cáo tài chính toàn chính phủ:
Vị trí ròng của Khu học chánh vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 là khoảng 2,7 triệu đô la. Vị trí ròng phản ánh sự khác biệt giữa tất cả tài sản và dòng tài nguyên hoãn lại của Khu học chánh (bao gồm tài sản vốn, khấu hao ròng) và tất cả các khoản nợ, cả ngắn hạn và dài hạn, và dòng tài nguyên trả lại. Vị thế ròng vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 2,7 triệu đô la, thể hiện mức tăng hơn 1,3 triệu đô la so với năm trước. Sự gia tăng này chủ yếu là do tác động ròng của những thay đổi trong dòng tiền ra và dòng vào hoãn lại của các tài khoản tài nguyên kết hợp với những thay đổi trong khoản nợ ròng của Khu học chánh đối với lương hưu và OPEB so với năm trước. Những số tiền này đã được tính toán bởi các chuyên gia tính toán chuyên nghiệp.
Học khu có gần 17,7 triệu đô la chi phí liên quan đến các hoạt động của chính phủ; khoảng 10,4 triệu đô la trong số 17,7 triệu đô la chi phí được bù đắp bằng các khoản phí cụ thể của chương trình cho các dịch vụ, trợ cấp và đóng góp. Tổng doanh thu (chủ yếu là thuế bất động sản và thuế bán hàng) gần 8,6 triệu đô la đã có sẵn để tài trợ cho các chương trình này cho năm tài chính 2019.
Như đã nêu ở trên, doanh thu chung chiếm 8,6 triệu đô la hoặc khoảng 45% tổng doanh thu với tổng số hơn 19,0 triệu đô la. Các khoản thu cụ thể của chương trình dưới dạng phí dịch vụ, trợ cấp và đóng góp chiếm phần còn lại của các khoản thu này. (Tỷ lệ phần trăm trong bảng dưới đây đã được làm tròn đến một chữ số thập phân.)

Nguồn thu nhập

Doanh thu chung Thuế tài sản 36,6%

Doanh thu chương trình
54,9%

Doanh thu chung Thuế doanh thu 7,1%

Doanh thu chung Tất cả khác 1,4%
- Tôi -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
Về báo cáo tài chính quỹ:
Trong số các quỹ chính, quỹ chung có 16,5 triệu đô la cả về thu nhập và chi tiêu cho năm tài chính. Số dư quỹ chung là 1,6 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 hầu như không thay đổi so với năm trước.
TỔNG QUAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các báo cáo tài chính này bao gồm ba phần; thảo luận và phân tích của Ban Giám đốc (phần này), các báo cáo tài chính cơ bản bao gồm cả thuyết minh báo cáo tài chính và các thông tin bổ sung cần thiết. Các báo cáo tài chính cơ bản bao gồm hai cấp báo cáo trình bày các quan điểm khác nhau của Khu học chánh. Chúng bao gồm các báo cáo tài chính toàn chính phủ và quỹ.
Các báo cáo tài chính của chính phủ bao gồm `Báo cáo vị thế ròng' và `Báo cáo hoạt động'. Những tuyên bố này cung cấp thông tin về các hoạt động của Khu học chánh trình bày cả thông tin ngắn hạn và dài hạn về tình trạng tài chính tổng thể của Khu học chánh.
Báo cáo tài chính của quỹ tập trung vào các bộ phận riêng lẻ của Khu học chánh, báo cáo chi tiết hơn về hoạt động của Khu học chánh. Các tuyên bố về 'quỹ chính phủ' tiết lộ cách các dịch vụ cơ bản được tài trợ trong thời gian ngắn cũng như những gì còn lại cho chi tiêu trong tương lai. Các tuyên bố về 'quỹ ủy thác' cung cấp thông tin về các mối quan hệ tài chính trong đó Khu học chánh chỉ hành động với tư cách là người được ủy thác hoặc đại lý vì lợi ích của những người khác. Trong trường hợp của Học khu Quận Wilkinson, quỹ chung, quỹ dự án vốn và quỹ dịch vụ nợ đều được coi là quỹ chính. Khu học chánh không có quỹ nào được báo cáo là quỹ không chính như được xác định bởi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
Báo cáo tài chính cũng bao gồm các thuyết minh giải thích một số thông tin trong báo cáo và cung cấp dữ liệu chi tiết hơn. Các báo cáo được theo sau bởi một phần thông tin bổ sung cần thiết để giải thích thêm và hỗ trợ các báo cáo tài chính. Ngoài ra, các thông tin bổ sung khác (không bắt buộc) cũng được trình bày nhằm bổ sung thêm sự hiểu biết về báo cáo tài chính.
Tuyên bố toàn chính phủ
Do Học khu Quận Wilkinson không có hoạt động nào được phân loại là "hoạt động kiểu kinh doanh", báo cáo tài chính toàn chính phủ về cơ bản là sự hợp nhất tất cả các quỹ hoạt động của Học khu vào một cột được gọi là các hoạt động của chính phủ. Khi xem xét các báo cáo tài chính của chính phủ, một độc giả có thể đặt câu hỏi, chúng ta có đang ở trong tình trạng tài chính tốt hơn năm ngoái không? `Báo cáo Vị thế Ròng' và `Báo cáo Hoạt động' cung cấp cơ sở để trả lời câu hỏi này. Các báo cáo tài chính này bao gồm tất cả các tài sản và nợ phải trả của Học khu và sử dụng cơ sở kế toán dồn tích tương tự như kế toán được sử dụng bởi hầu hết các công ty thuộc khu vực tư nhân. Cơ sở kế toán này tính đến tất cả các khoản doanh thu và chi phí của năm hiện tại bất kể khi nào tiền mặt được nhận hoặc thanh toán.
Hai báo cáo này báo cáo vị trí ròng của Khu học chánh và bất kỳ thay đổi nào về vị trí ròng. Sự thay đổi về vị thế ròng rất quan trọng vì nó cho người đọc biết rằng, đối với toàn bộ Khu học chánh, tình hình tài chính của Khu học chánh đã được cải thiện hay giảm sút. Nguyên nhân của sự thay đổi này có thể là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm cả những yếu tố không thuộc quyền kiểm soát của Học khu, chẳng hạn như cơ sở thuế tài sản, điều kiện cơ sở vật chất, chương trình giáo dục bắt buộc, tỷ lệ học sinh-giáo viên và các yếu tố khác.
- ii -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
Khi phân tích các báo cáo tài chính của chính phủ, điều quan trọng cần nhớ là các báo cáo này được chuẩn bị bằng cách sử dụng tiêu điểm đo lường nguồn lực kinh tế (kế toán dồn tích) và bao gồm các bước sau để định dạng Báo cáo Vị thế Ròng:
Vốn hóa chi tiêu hiện tại cho tài sản vốn Khấu hao tài sản vốn Báo cáo nợ dài hạn, bao gồm lương hưu và nghĩa vụ sau khi nghỉ việc, như một khoản nợ Tính doanh thu và chi phí bằng cách sử dụng trọng tâm đo lường nguồn lực kinh tế và
cơ sở dồn tích của kế toán Phân bổ vị thế ròng như sau:
o Đầu tư ròng vào tài sản vốn o Vị thế ròng bị hạn chế là số tiền bị hạn chế sử dụng bởi bên ngoài
các nguồn như chủ nợ, người cấp, người đóng góp hoặc luật pháp và các quy định. o Không hạn chế cho mục đích sử dụng cụ thể
Báo cáo tài chính quỹ
Học khu sử dụng nhiều quỹ hoặc quỹ phụ để tính toán vô số giao dịch tài chính trong năm tài chính. Báo cáo tài chính của quỹ được trình bày trong báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các quỹ quan trọng hoặc chính của Khu học chánh. Như đã thảo luận trước đây, Khu học chánh không có quỹ không chính như được xác định bởi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
Khu học chánh có hai loại quỹ như được thảo luận dưới đây:
Các quỹ của chính phủ Hầu hết các hoạt động của Học khu được báo cáo trong các quỹ của chính phủ, tập trung vào cách tiền chảy vào và rút ra khỏi các quỹ đó và số dư còn lại vào cuối năm có sẵn để chi tiêu trong các giai đoạn sau. Các khoản tiền này được báo cáo bằng cách sử dụng phương pháp kế toán dồn tích đã sửa đổi để đo lường tiền mặt và tất cả các tài sản tài chính khác có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt. Các báo cáo quỹ chính phủ cung cấp một cái nhìn ngắn hạn chi tiết về các hoạt động chính phủ nói chung của Khu học chánh và các dịch vụ cơ bản mà nó cung cấp. Thông tin về quỹ của chính phủ giúp xác định liệu có nhiều hay ít nguồn tài chính có thể được sử dụng trong tương lai gần để tài trợ cho các chương trình giáo dục. Sự khác biệt giữa các hoạt động của chính phủ (được báo cáo trong Báo cáo tình hình ròng và Báo cáo hoạt động) và các quỹ của chính phủ được đối chiếu trong báo cáo tài chính.
Quỹ ủy thác Khu học chánh là người được ủy thác hoặc ủy thác đối với các tài sản thuộc về các câu lạc bộ, tổ chức và những tổ chức khác trong tài khoản của hiệu trưởng. Học khu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tài sản được báo cáo trong các quỹ này chỉ được sử dụng cho các mục đích đã định và bởi những người sở hữu tài sản đó. Học khu loại trừ các hoạt động này khỏi báo cáo tài chính toàn chính phủ vì học khu không thể sử dụng các tài sản này để tài trợ cho các hoạt động của mình.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TOÀN BỘ TRƯỜNG HỌC KHU
Vị thế ròng, là sự khác biệt giữa tổng tài sản và dòng nguồn lực được hoãn lại, và tổng nợ phải trả và dòng nguồn lực được hoãn lại, là một chỉ báo về tình trạng tài chính của Khu học chánh. Khi doanh thu vượt quá chi phí, kết quả là vị thế ròng tăng lên. Khi chi phí vượt quá doanh thu, kết quả là vị thế ròng giảm. Mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí có thể được coi là kết quả hoạt động của Học khu. Tình hình tài chính ròng của Khu học chánh, như được đo lường trong Báo cáo tình hình tài chính là một cách để đánh giá tình hình tài chính hoặc tình hình tài chính của Khu học chánh. Theo thời gian, tăng hoặc giảm vị trí ròng của Học khu - như được đo lường trong Báo cáo Hoạt động - là một chỉ báo về
-iii -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

cho dù sức khỏe tài chính của nó đang được cải thiện hay xấu đi. Tuy nhiên, mục tiêu và sứ mệnh của Học khu là mang lại sự thành công cho việc giáo dục của mỗi đứa trẻ, chứ không phải tạo ra lợi nhuận như các công ty tư nhân vẫn làm. Vì lý do này, nhiều yếu tố phi tài chính khác nên được xem xét khi đánh giá sức khỏe tổng thể của Khu học chánh.
Trong trường hợp của Khu Học Chánh Quận Wilkinson, tài sản và các nguồn lực được hoãn lại đã vượt quá các khoản nợ phải trả và các nguồn lực được hoãn lại là 2,7 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính thực tế của Khu Học Chánh và khả năng cung cấp dịch vụ trong các giai đoạn tương lai, cần phải xem xét các thành phần khác nhau của danh mục vị trí ròng. Ví dụ: trong số 2,7 triệu đô la ở vị trí ròng, khoảng 7,9 triệu đô la đã bị hạn chế để tiếp tục các chương trình liên bang khác nhau, trả nợ và các dự án vốn đang triển khai. Theo đó, những khoản tiền này không có sẵn để đáp ứng các nghĩa vụ liên tục của Học khu đối với công dân và chủ nợ.
Ngoài ra, Khu học chánh đã đầu tư gần 20,7 triệu đô la (đã trừ các khoản nợ liên quan) vào tài sản vốn (ví dụ: đất đai, tòa nhà và thiết bị). Khu học chánh sử dụng các tài sản vốn này để cung cấp các dịch vụ giáo dục cho học sinh trong phạm vi địa lý mà Khu học chánh phục vụ. Do bản chất và việc sử dụng liên tục của tài sản được báo cáo trong thành phần này của vị thế ròng, nên phải thừa nhận rằng phần này của vị thế ròng không có sẵn để chi tiêu trong tương lai.
Do những hạn chế về vị trí ròng như đã thảo luận ở trên, Khu học chánh đã thâm hụt không giới hạn 25,9 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Người đọc nên nhớ rằng khoản thâm hụt này bao gồm các khoản phí liên quan đến lương hưu được ghi nhận do việc thực hiện Tuyên bố GASB (năm tài chính 2015) Số 68, Kế toán và Báo cáo Tài chính cho Lương hưu và Tuyên bố GASB Số 71, Chuyển đổi Lương hưu cho các Khoản đóng góp được Thực hiện Sau Ngày Đo lường về Sửa đổi GASB Số 68; và cũng bao gồm các khoản phí được ghi nhận do thực hiện (năm tài chính 2018) Tuyên bố GASB số 75, Kế toán và báo cáo tài chính cho các khoản trợ cấp sau khi nghỉ việc khác ngoài lương hưu. Khu học chánh tin rằng việc xem vị trí ròng của Khu học chánh theo cách sau cũng có ý nghĩa:

Vị trí ròng liên quan đến nghĩa vụ lương hưu

$ (12.262.622)

Vị trí ròng liên quan đến lợi ích sau khi nghỉ việc ngoài nghĩa vụ lương hưu
Vị thế ròng không bao gồm nghĩa vụ lương hưu và trợ cấp sau khi nghỉ việc

(15.314.402) 30.264.969

Vị thế ròng, ngày 30 tháng 6 năm 2019

$

2.687.945

Phân tích trên cho thấy rằng việc ghi nhận các khoản nợ đối với nghĩa vụ lương hưu và trợ cấp sau khi nghỉ việc trên báo cáo tài chính đã có ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế ròng không hạn chế của Khu học chánh. Tuy nhiên, bất chấp những nghĩa vụ này, ban quản lý tin rằng tình hình tài chính của Khu học chánh là lành mạnh.

- iv -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

Bảng 1 cung cấp một bản tóm tắt về vị trí ròng của Khu Học Chánh cho năm tài chính này so với năm tài chính trước đó.

Bảng 1 Vị thế ròng

Tài sản hiện tại và tài sản khác Tài sản vốn, ròng

Hoạt động chính phủ

Năm tài chính

Năm tài chính

2019

2018

$12,251,108 $11,268,624

36.533.286

37.266.312

Tổng tài sản

48.784.394

48.534.936

Các dòng tài nguyên được hoãn lại liên quan đến các kế hoạch hưu trí phúc lợi được xác định liên quan đến kế hoạch OPEB

2.716.533 501.554

2.277.155 494.084

Tổng số dòng tài nguyên được hoãn lại

3,218,087

2.771.239

Tổng tài sản và dòng tài nguyên hoãn lại

52.002.481

51.306.175

Nợ phải trả Nợ ngắn hạn và nợ khác Nợ dài hạn Nợ lương hưu ròng Nợ ròng OPEB

2.019.425 16.500.000 13.050.744 12.014.473

2.114.512 16.500.000 13.841.758 14.177.112

Tổng nợ phải trả

43.584.642

46.633.382

Dòng tài nguyên vào bị hoãn lại liên quan đến kế hoạch hưu trí phúc lợi xác định liên quan đến kế hoạch OPEB

1.928.411 3.801.483

1.428.267 1.904.815

Tổng số dòng tài nguyên vào hoãn lại

5,729,894

3,333,082

Tổng nợ phải trả và dòng tài nguyên hoãn lại

49.314.536

49.966.464

Vị thế ròng Đầu tư ròng vào tài sản vốn Hạn chế Không hạn chế (Thâm hụt)

20.666.850 7.945.777
(25.924.682)

21.399.876 7.143.791
(27.203.956)

Tổng Vị thế Ròng

2.687.945 đô la 1.339.711 đô la

Tổng vị thế ròng đã tăng khoảng 1,3 triệu đô la trong năm tài chính 2019 so với năm trước, chủ yếu là do những thay đổi trong tài khoản liên quan đến lương hưu và nghĩa vụ OPEB như đã thảo luận trước đây. Những số tiền này đã được tính toán bởi các chuyên gia tính toán chuyên nghiệp.

- v -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

Liên quan đến (thâm hụt) không hạn chế được trình bày ở trên, ban quản lý trình bày các thông tin bổ sung sau:

Tổng thâm hụt vị thế ròng không giới hạn

$ (25.924.682)

Ít hơn: Thâm hụt không hạn chế về vị thế ròng do ghi nhận nghĩa vụ lương hưu ròng

12.262.622

Thâm hụt không hạn chế về vị thế ròng do công nhận các lợi ích sau khi nghỉ việc ngoài nghĩa vụ lương hưu

15.314.402

Vị thế ròng không hạn chế, không bao gồm nghĩa vụ lương hưu ròng và ảnh hưởng của phúc lợi sau khi nghỉ việc

$

1.652.342

Phân tích trên phản ánh, ngoại trừ nghĩa vụ lương hưu và trợ cấp sau khi làm việc, vị thế ròng không hạn chế của Khu học chánh là 1,6 triệu đô la dương và do đó, ban quản lý tin rằng tình hình tài chính của Khu học chánh là lành mạnh.

- vi -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

Bảng 2 cung cấp một bản tóm tắt về vị trí ròng của Khu học chánh cho năm tài chính này so với năm tài chính trước đó. GASB số 75 được thực hiện trong năm tài chính 2018.

Bảng 2 Thay đổi vị thế ròng

Doanh thu Doanh thu chương trình: Phí cho các dịch vụ Hoạt động Tài trợ và đóng góp Vốn tài trợ và đóng góp

Hoạt động chính phủ

Năm tài chính 2019

Năm tài chính 2018

$

173.884 đô la

153,349

9,448,442

11.167.265

815,087

811,992

Tổng doanh thu chương trình
Doanh thu chung: Thuế bất động sản Thuế bán hàng Thu nhập từ đầu tư Khác
Mục đặc biệt Hoàn trả thuế bất động sản năm trước

10.437.413

12.132.606

6.970.204 1.352.481
157,886 104,633
-

6.401.335 1.407.097
119.954 142.540
39,709

Tổng doanh thu chung và khoản mục đặc biệt
Tổng doanh thu
Chi phí chương trình: Dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn Dịch vụ học sinh Cải thiện dịch vụ giảng dạy Dịch vụ truyền thông giáo dục Quản trị chung Quản trị trường học Quản trị kinh doanh Bảo trì và vận hành nhà máy Dịch vụ vận chuyển học sinh Hỗ trợ trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khác Hoạt động của các dịch vụ phi hướng dẫn Dịch vụ thực phẩm Lãi suất ngắn hạn và dài hạn Nợ có kỳ hạn
Tổng chi phí

8.585.204
19,022,617
8.851.600
627.056 1.149.658
140.950 475.225 1.250.932 123.462 1.760.182 1.523.186
60 12,052
876.453 883.567
17.674.383

8.110.635
20,243,241
10.556.831
701.003 1.921.718
175.980 496.482 1.260.587 117.446 1.989.849 1.267.482
60 82,992
934.773 883.567
20.388.770

Tăng/Giảm vị thế ròng

$1,348,234 $

(145,529)

- vii -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

Chi phí cung cấp dịch vụ

Báo cáo Hoạt động cho thấy chi phí của các dịch vụ chương trình và chi phí cho các dịch vụ và trợ cấp bù đắp cho các dịch vụ này. Bảng 3 cho thấy, đối với các hoạt động của chính phủ, tổng chi phí dịch vụ và chi phí ròng của dịch vụ. Chi phí ròng của dịch vụ có thể được định nghĩa là tổng chi phí trừ đi các khoản phí được tạo ra bởi các hoạt động và doanh thu liên chính phủ được cung cấp cho các chương trình cụ thể. Chi phí ròng phản ánh gánh nặng tài chính đối với những người đóng thuế của Khu học chánh theo từng hoạt động so với năm tài chính trước đó.
bàn số 3
chi phí dịch vụ

Tổng chi phí dịch vụ

Năm tài chính

Năm tài chính

2019

2018

Chi phí dịch vụ ròng

Năm tài chính

Năm tài chính

2019

2018

Dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn
Dịch vụ học sinh Cải thiện dịch vụ giảng dạy Dịch vụ truyền thông giáo dục Quản trị chung Quản trị trường học Quản trị kinh doanh Bảo trì và vận hành nhà máy Dịch vụ vận chuyển học sinh Dịch vụ hỗ trợ trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khác Hoạt động của các dịch vụ phi giảng dạy Dịch vụ thực phẩm Lãi vay ngắn hạn và dài hạn
Tổng chi phí

$

8.851.600 $ 10.556.831 $

627.056 1.149.658
140.950 475.225 1.250.932 123.462 1.760.182 1.523.186
60 12,052

701.003 1.921.718
175.980 496.482 1.260.587 117.446 1.989.849 1.267.482
60 82,992

876.453 883.567

934.773 883.567

$17,674,383 $20,388,770 $

3.144.203 đô la
415.298 364.687 (32.171) (13.811) 689.784 122.458 1.329.104 1.096.983
11,794
40.162 68.480
7.236.971 đô la

4.063.980
572.918 288.311
(7.098) (10.744) 707.391 117.378 1.575.898 810.013
10,934
55,607 71,575
8.256.163

Tổng chi phí của Học khu giảm khoảng $2.714.000 so với năm trước, trong khi chi phí thực của các dịch vụ giảm khoảng $1.019.000. Lý do chi phí ròng của việc cung cấp dịch vụ giảm một lượng nhỏ hơn tổng chi phí giảm chủ yếu là do doanh thu chương trình từ các nguồn của Tiểu bang và Liên bang giảm khoảng 1,7 triệu đô la so với năm trước. Việc giảm tài trợ này chủ yếu liên quan đến việc giảm khoản trợ cấp Cải thiện Trường học Liên bang khoảng 1,5 triệu đô la so với năm tài chính 2018.

- viii -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
Biểu đồ dưới đây cho thấy một bản tóm tắt chức năng về các chi phí do Khu học chánh thực hiện trong năm tài chính 2019. Tỷ lệ phần trăm được làm tròn đến một chữ số thập phân.

Hoạt động Chính phủ -- Chi phí Dịch vụ

Hướng dẫn 50,1%

Dịch vụ hỗ trợ 40,0%

Dịch vụ ăn uống 4,9%
Lãi trên nợ 5,0%

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC QUỸ CỦA HỌC KHU
Thông tin về các quỹ chính phủ của Học khu được trình bày bắt đầu từ Phụ lục "C" của báo cáo này. Các quỹ chính phủ được hạch toán bằng cách sử dụng cơ sở dồn tích sửa đổi của kế toán. Các quỹ chính phủ có tổng doanh thu hơn 18,7 triệu đô la và tổng chi hơn 17,9 triệu đô la trong năm tài chính 2019. Tổng số dư quỹ chính phủ là 9,4 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, tăng 800.000 đô la so với năm trước, chủ yếu là do tăng gần 1,3 triệu đô la trong số dư quỹ dịch vụ nợ từ năm trước
Điểm nổi bật về ngân sách quỹ chung
Ngân sách của Học khu được chuẩn bị theo Luật Georgia. Quỹ ngân sách quan trọng nhất là quỹ chung. Trong suốt năm tài chính 2019, Học khu đã sửa đổi ngân sách quỹ chung của mình khi cần thiết.
Ngân sách của Học khu được thông qua ở cấp tổng hợp và được duy trì ở cấp chương trình, chức năng, đối tượng và địa điểm để tạo điều kiện kiểm soát ngân sách. Các hệ thống lập ngân sách được thiết kế để kiểm soát tổng ngân sách nhưng cung cấp tính linh hoạt để đáp ứng nhu cầu lập trình liên tục. Các hệ thống lập ngân sách cũng được thiết kế để kiểm soát tổng ngân sách của địa điểm nhưng cũng cung cấp tính linh hoạt cho việc quản lý địa điểm.
Đối với quỹ chung, doanh thu thực tế cuối cùng gần 16,5 triệu đô la vượt quá doanh thu ngân sách cuối cùng 2,5 triệu đô la. Tình trạng này dẫn đến chủ yếu là do doanh thu thực tế cho các quỹ của Tiểu bang vượt quá ngân sách cuối cùng 0,3 triệu đô la và doanh thu thực tế cho các khoản thu của Liên bang vượt quá ngân sách cuối cùng gần 1,2 triệu đô la. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số lượng lớn các chương trình của Liên bang và Tiểu bang, cũng như các tài khoản của hiệu trưởng trường học không được đưa vào ngân sách doanh thu của Khu học chánh.
Chi tiêu thực tế cuối cùng của quỹ chung là 16,5 triệu đô la vượt quá ngân sách cuối cùng là 16,3 triệu đô la 162.000 đô la. Tuy nhiên, như đã thảo luận ở trên, cần lưu ý rằng một số lượng lớn tài khoản của hiệu trưởng Liên bang, Tiểu bang và trường học không được đưa vào ngân sách chi tiêu của Khu học chánh.
- ix -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

QUẢN LÝ TÀI SẢN VỐN VÀ NỢ

Tài sản vốn

Vào năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Khu học chánh đã đầu tư 36,5 triệu đô la vào tài sản vốn, sau khi khấu trừ khấu hao lũy kế, tất cả đều dành cho các hoạt động của chính phủ. Những tài sản này được tạo thành từ nhiều hạng mục bao gồm các tòa nhà; đất; cải tạo đất; và thiết bị hướng dẫn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển và bảo trì. Bảng 4 phản ánh tóm tắt các số dư này, đã trừ khấu hao lũy kế và khấu trừ dần, so với năm tài chính trước.

Bảng 4 Tài sản vốn tại ngày 30 tháng 6
(Khấu hao ròng)

Hoạt động chính phủ

Năm tài chính

Năm tài chính

2019

2018

Đất Cải tạo đất Tòa nhà và Cải tiến Thiết bị

$

443.309 đô la

443,309

110,339

156,750

34.454.525

35.146.911

1.525.113

1.519.342

Tổng cộng

$36,533,286 $37,266,312

Thông tin bổ sung về tài sản vốn của Khu học chánh có thể được tìm thấy trong Thuyết minh Báo cáo Tài chính Cơ bản.
Sự tin cậy dài lâu
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Khu học chánh có tổng số nợ chưa thanh toán là 16,5 triệu đô la, bao gồm toàn bộ khoản nợ trái phiếu QSCB. Bảng 5 tóm tắt khoản nợ của Học khu so với năm tài chính trước.
Bảng 5 Thay đổi Nợ dài hạn

Trái phiếu QSCB phải trả

Hoạt động chính phủ

Năm tài chính

Năm tài chính

2019

2018

$16.500.000 $16.500.000

Thông tin bổ sung về khoản nợ của Học khu có thể được tìm thấy trong Thuyết minh Báo cáo Tài chính Cơ bản.

- x -

PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CỦA BAN QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
CÁC YẾU TỐ TẠO RA TƯƠNG LAI CỦA HỌC KHU
Các tình huống đã biết hiện tại dự kiến ​​sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm tới như sau:
Học khu ổn định về tài chính. Công suất hoạt động của Khu học chánh cho năm tài chính 2019 là 20,00 nhà máy, tạo ra gần 335.000 đô la mỗi nhà máy. Khu học chánh tiếp tục dự đoán sẽ có ít hoặc không có sự gia tăng về số lượng học sinh trong tương lai gần.
Mặc dù nền kinh tế nói chung vẫn đang cho thấy sự cải thiện vừa phải, nhưng doanh thu hoạt động của trường học từ các nguồn của Bang và Liên bang từ Bang Georgia đã không theo kịp. Trên thực tế, những khoản thu nhập này thực sự đã giảm khoảng 1,7 triệu đô la hoặc khoảng 15% so với năm trước. Như đã thảo luận trước đây, phần lớn của sự sụt giảm có liên quan đến việc giảm khoản trợ cấp Cải thiện Trường học Liên bang khoảng 1,5 triệu đô la so với năm tài chính 2018.
Quỹ chung có số dư quỹ chưa được chỉ định là 1,3 triệu đô la vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, tăng khoảng 50.000 đô la so với năm trước. Hội đồng dự đoán những thách thức tài chính đáng kể trong tương lai do bảo hiểm y tế và chi phí phúc lợi cho nhân viên dự kiến ​​sẽ tiếp tục cao hơn. Bất chấp những thách thức này, Học khu sẽ tiếp tục quản lý tốt tiền thuế đồng thời cung cấp cơ hội giáo dục chất lượng.
Vào tháng 12 năm 2019, một chủng vi-rút corona (COVID-19) bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới, dẫn đến tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2020. Sự lây lan của COVID-19 đã có tác động tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp và cá nhân. bao gồm cơ sở thuế của tất cả các cấp chính quyền. Mức độ của tác động này là không chắc chắn nhưng dự kiến ​​sẽ có kết quả tiêu cực đối với hoạt động tài chính, tuy nhiên tác động không thể được ước tính một cách hợp lý tại thời điểm này.
LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH PHÒNG TRƯỜNG
Báo cáo tài chính này được thiết kế để cung cấp cho công dân, người nộp thuế, nhà đầu tư và chủ nợ của chúng tôi cái nhìn tổng quát về tài chính của Khu học chánh và để cho thấy trách nhiệm giải trình của Khu học chánh đối với số tiền mà Khu học chánh nhận được. Nếu bạn có thắc mắc về báo cáo này hoặc cần thêm thông tin tài chính, hãy liên hệ với Cô Takarah Dupree, Wilkinson County School District, P.O Box 206, West Main Street Irwinton, Georgia 31042. Bạn cũng có thể gửi email câu hỏi của mình cho Cô Dupree tại takarah.dupree @ wilkinson.k12.ga.us.
- xi -

(Trang này còn cố tình để trống)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON

(Trang này còn cố tình để trống)

BAN GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BÁO CÁO VỀ VỊ TRÍ Ròng NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
TÀI SẢN
Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu, ròng
Thuế Chính phủ Tiểu bang Chính phủ Liên bang Hàng tồn kho khác Vật phẩm trả trước Tài sản bị hạn chế Đầu tư với Đại lý tài chính hoặc Người được ủy thác Tài sản vốn, Tài sản vốn không thể khấu hao, Khấu hao (Khấu hao ròng lũy ​​kế)
Tổng tài sản
DÒNG NGUỒN LỰC ĐƯỢC HOÃN LẠI
Liên quan đến Kế hoạch Hưu trí Phúc lợi Xác định Liên quan đến Kế hoạch OPEB
Tổng số dòng tài nguyên được hoãn lại
NỢ PHẢI TRẢ
Các khoản phải trả Tiền lương và phúc lợi Lãi phải trả Khoản phải trả Lương hưu phải trả Nợ ròng Nợ OPEB Nợ dài hạn
Đến hạn trong hơn một năm
Tổng nợ phải trả
DÒNG NGUỒN LỰC ĐƯỢC HOÃN LẠI
Liên quan đến Kế hoạch Hưu trí Phúc lợi Xác định Liên quan đến Kế hoạch OPEB
Tổng số dòng tài nguyên vào hoãn lại
VỊ TRÍ MẠNG
Đầu tư ròng vào tài sản vốn bị hạn chế đối với
Tiếp tục các chương trình liên bang Các dự án vốn trả nợ Không hạn chế (Thâm hụt)
Tổng Vị thế Ròng

TRÌNH BÀY "A"

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

$

2.989.910,24

1.153.173,02 909.964,89 633.132,48 3.199,03 17.417,06 136.548,74

6.407.762,54 443.309,00
36.089.977,00

48.784.394,00

2.716.533,00 501.554,00
3.218.087,00

115.696,36 1.535.575,80
368.152,92 13.050.744,00 12.014.473,00
16.500.000,00
43.584.642,08

1.928.411,00 3.801.483,00
5.729.894,00

20.666.849,80
95.303,38 6.402.430,04 1.448.044,02 (25.924.682,32)

$

2.687.944,92

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- 1 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
Dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn
Dịch vụ học sinh Cải thiện dịch vụ giảng dạy Dịch vụ truyền thông giáo dục Quản trị chung Quản trị trường học Quản trị kinh doanh Bảo trì và vận hành nhà máy Dịch vụ vận chuyển học sinh Dịch vụ hỗ trợ trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khác Hoạt động của các dịch vụ phi giảng dạy Dịch vụ thực phẩm Lãi vay ngắn hạn và dài hạn
Tổng số hoạt động của chính phủ
Thuế thu nhập chung Thuế tài sản để bảo trì và vận hành Thuế bán hàng cho mục đích đặc biệt Thuế bán hàng tùy chọn địa phương cho các dự án vốn Thuế bán hàng khác Thu nhập đầu tư Khác
Tổng doanh thu chung
Thay đổi vị trí ròng
Vị trí ròng - Đầu năm
Vị thế ròng - Cuối năm

CHI PHÍ

PHÍ DỊCH VỤ

$8,851,599.75 $
627.055,66 1.149.658,47
140.949,52 475.225,02 1.250.931,76 123.462,23 1.760.181,56 1.523.186,51
60,00 12.052,36
876.453,50 883.567,00
$17,674,383.34 $

42.462,16
114.713.15 -
2.000,00 1.118,77
-
13.589,43 -
173.883,51

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- 2 -

TRIỂN LÃM B"

DOANH THU CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRỢ CẤP VÀ
ĐÓNG GÓP

VỐN CẤP VÀ ĐÓNG GÓP

DOANH THU THUẦN (CHI PHÍ)
VÀ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ VỊ TRÍ MẠNG

$

5.664.934,45 đô la

97.044,65 784.971,88 173.121,00 489.036,04 561.147,84
1.003,86 429.077,60 425.084,83
60.00 258.36

822.701,93 -

$

9.448.442,44 đô la

- $
-
815.086,61
815.086,61

(3.144.203.14)
(415.297,86) (364.686,59)
32.171,48 13.811,02 (689.783,92) (122.458,37) (1.329.103,96) (1.096.982,91)
(11.794,00)
(40.162,14) (68.480,39)
(7.236.970,78)

6.970.204,34
1.319.501,66 32.979,01
157.886,38 104.633,04
8.585.204,43
1.348.233,65
1.339.711,27

$

2.687.944,92

- 3 -

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON
QUỸ CHÍNH PHỦ NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "C"

TÀI SẢN
Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu, ròng
Thuế Chính phủ tiểu bang Chính phủ liên bang Hàng tồn kho khác Vật phẩm trả trước Đầu tư hạn chế với Đại lý tài chính hoặc Người được ủy thác

QUỸ CHUNG

DỰ ÁN VỐN
QUỸ

DỊCH VỤ NỢ
QUỸ

TỔNG CỘNG

$1.616.918,31 $1.372.991,93 $

- 2.989.910,24 USD

1.041.375,40 909.964,89 270.312,06 3.199,03 17.417,06 136.548,74

111,797.62 -

-

1.153.173,02

-

909.964,89

-

270.312,06

-

3.199,03

-

17.417.06

-

136.548,74

-

-

6.407.762,54

6.407.762,54

Tổng tài sản
NỢ PHẢI TRẢ
Tài khoản phải trả Tiền lương và lợi ích phải trả
Tổng nợ phải trả
DÒNG NGUỒN LỰC ĐƯỢC HOÃN LẠI
Doanh thu không khả dụng - Thuế tài sản
SỐ DƯ QUỸ
Không thể chi tiêu Bị hạn chế Đã cam kết Chưa được chỉ định
Tổng số dư quỹ

$3.995.735,49 $1.484.789,55 $6.407.762,54 $11.888.287,58

$

78.950,83 đô la

1.535.575,80

1.614.526,63

36.745,53 $ -
36.745,53

- $ -
-

115.696,36 1.535.575,80
1.651.272,16

799.260,88

-

-

799.260,88

153.965,80 77.886,32 45.228,99
1.304.866,87
1.581.947,98

1.448.044,02
-
1.448.044,02

6.407.762,54
-
6.407.762,54

153.965,80 7.933.692,88
45.228,99 1.304.866,87
9.437.754,54

Tổng nợ phải trả, dòng vốn vào hoãn lại và số dư quỹ $ 3.995.735,49 $ 1.484.789,55 $ 6.407.762,54 $ 11.888.287,58

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- 4 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON ĐỐI CHIẾU BẢNG CÂN ĐỐI QUỸ QUỸ CHÍNH PHỦ
BẢNG BÁO CÁO VỊ TRÍ RÒNG NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "Đ"

Tổng số dư quỹ - quỹ chính phủ (Phụ lục "C")
Số tiền được báo cáo cho các hoạt động của chính phủ trong Báo cáo Vị thế Ròng là khác nhau vì:
Tài sản vốn được sử dụng trong các hoạt động của chính phủ không phải là nguồn tài chính và do đó không được báo cáo trong quỹ.
Đất đai Nhà cửa và cải tạo Thiết bị Cải tạo đất đai Khấu hao lũy kế
Một số khoản thu nhất định sẽ được thu sau khi kết thúc năm nhưng không đủ sớm để thanh toán cho các khoản chi tiêu trong kỳ hiện tại.
Dòng tài nguyên bị hoãn lại Thuế bất động sản không có sẵn
Một số khoản nợ chưa đến hạn và phải trả trong giai đoạn hiện tại và do đó, không được báo cáo trong quỹ.
Trách nhiệm hưu trí ròng Nợ OPEB ròng
Dòng tiền ra và dòng vào hoãn lại của các nguồn lực liên quan đến lương hưu/OPEB được áp dụng cho các giai đoạn trong tương lai và do đó, không được báo cáo trong quỹ.
Liên quan đến lương hưu Liên quan đến OPEB
Trợ cấp lãi trái phiếu xây dựng trường học đủ điều kiện được ghi nhận là doanh thu trong Báo cáo hoạt động không cung cấp nguồn tài chính hiện tại không được ghi nhận là doanh thu trên báo cáo quỹ chính phủ.
Các khoản nợ dài hạn và lãi dồn tích có liên quan không đến hạn và phải trả trong kỳ hiện tại và do đó không được báo cáo trong quỹ.
Trái phiếu phải trả Tiền lãi cộng dồn phải trả

$

9.437.754,54

$

443.309,00

44.334.104,00

5.175.078,00

1.474.949,00

(14.894.154,00)

36.533.286,00

799.260,88

$ (13.050.744,00) (12.014.473,00)

(25.065.217,00)

$

788.122.00

(3.299.929,00)

(2.511.807,00)

362.820,42

$ (16.500.000,00) (368.152,92)

(16.868.152,92)

Vị trí ròng của các hoạt động của chính phủ (Phụ lục "A")

$

2.687.944,92

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- 5 -

BAN GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BÁO CÁO VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ THAY ĐỔI SỐ DƯ QUỸ
QUỸ CHÍNH PHỦ NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "E"

DOANH THU
Thuế bất động sản Thuế bán hàng Quỹ tiểu bang Quỹ liên bang Phí dịch vụ Thu nhập đầu tư Khác
Tổng doanh thu
CHI PHÍ
Dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn hiện tại Dịch vụ học sinh Cải thiện dịch vụ giảng dạy Dịch vụ truyền thông giáo dục Quản trị chung Quản trị trường học Quản trị kinh doanh Bảo trì và vận hành nhà máy Dịch vụ vận chuyển học sinh Dịch vụ hỗ trợ trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khác Dịch vụ thực phẩm Vận hành
Dịch vụ nợ Lãi suất
Tổng chi tiêu
Thu trên (dưới) Chi
CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH KHÁC (SỬ DỤNG)
Chuyển vào Chuyển ra
Tổng các nguồn tài chính khác (Sử dụng)
Thay đổi ròng trong số dư quỹ
Số dư Quỹ - Bắt đầu

QUỸ CHUNG

DỰ ÁN VỐN
QUỸ

DỊCH VỤ NỢ
QUỸ

TỔNG CỘNG

$6.696.848,90 $32.979,01
7.117.037,37 2.328.385,07
173.883,51 23.866,42
104.633,04
16.477.633,32

- $1.319.501,66
28.201.83 -
1.347.703,49

- $105,818.13 815,086.61
920.904,74

6.696.848,90 1.352.480,67 7.117.037,37 2.328.385,07
173.883,51 157.886,38 919.719,65
18.746.241,55

8.652.194,51
648.899,66 1.206.591,47
137.547,52 467.339,37 1.366.965,78 130.990,23 1.930.978,56 1.108.538,51
60,00 8.288,36 848.637,50
-
16.507.031,47
(29.398.15)

110.143,24
28.384,65 17.404,98 141.325,00 254.170,00 -
-
551.427,87
796.275,62

-
-
883.567.00
883.567.00
37.337,74

8.762.337,75
648.899,66 1.206.591,47
137.547,52 495.724,02 1.384.370,76 130.990,23 2.072.303,56 1.362.708,51
60,00 8.288,36 848.637,50
883.567.00
17.942.026,34
804.215.21

-
-
(29.398.15)
1.611.346,13

(1.250.783,63)
(1.250.783,63)
(454.508.01)
1.902.552,03

1.250.783,63 -
1.250.783,63
1.288.121,37
5.119.641,17

1.250.783,63 (1.250.783,63)
-
804.215.21
8.633.539,33

Số dư Quỹ - Kết thúc

$

1.581.947,98 đô la

1.448.044,02 đô la

6.407.762,54 đô la

9.437.754,54

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- 6 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON ĐỐI CHIẾU BÁO CÁO QUỸ CHÍNH PHỦ CỦA
TÌNH HÌNH THU, CHI VÀ THAY ĐỔI SỐ DƯ QUỸ VÀO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "F"

Thay đổi ròng trong số dư quỹ tổng quỹ chính phủ (Phụ lục "E")
Số tiền được báo cáo cho các hoạt động của chính phủ trong Báo cáo Hoạt động là khác nhau vì:
Các quỹ chính phủ báo cáo chi tiêu vốn dưới dạng chi tiêu. Tuy nhiên, trong Báo cáo kết quả hoạt động, chi phí của tài sản vốn được phân bổ trong thời gian hữu dụng ước tính của chúng dưới dạng chi phí khấu hao.
Chi phí đầu tư Chi phí khấu hao - nhà cửa và cải tiến Chi phí khấu hao - thiết bị Chi phí khấu hao - cải tạo đất đai
Thuế được báo cáo trong Báo cáo hoạt động không cung cấp nguồn tài chính hiện tại không được báo cáo là doanh thu trong quỹ.
Dòng tiền vào hoãn lại - thuế bất động sản không có sẵn 30 tháng 6, 2018 30 tháng 6, 2019
Các khoản đóng góp lương hưu của học khu được báo cáo là chi tiêu trong các quỹ của chính phủ khi được thực hiện. Tuy nhiên, chúng được báo cáo là các nguồn lực chi trả chậm lại trong Báo cáo Vị trí Ròng vì lương hưu ròng/trợ cấp OPEB được báo cáo được đo lường một năm trước ngày báo cáo của Học khu. Chi phí hưu trí/OPEB, là sự thay đổi trong lương hưu ròng/trách nhiệm pháp lý của OPEB được điều chỉnh theo những thay đổi trong dòng tiền ra và vào hoãn lại của các nguồn lực liên quan đến lương hưu/OPEB, được báo cáo trong Báo cáo Hoạt động.
Chi phí hưu trí Chi phí OPEB

$

804.215.21

$

365.150.00

(734.636.00)

(317.129.00)

(46.411.00)

(733.026.00)

$

(525.905.44)

799.260,88

273.355,44

$

730.248,00

273.441,00

1.003.689,00

Thay đổi vị trí ròng của các hoạt động của chính phủ (Phụ lục "B")

$1.348.233,65

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- 7 -

TÀI SẢN Tiền và các khoản tương đương tiền
NỢ PHẢI TRẢ Vốn giữ cho người khác

BAN GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON TUYÊN BỐ VỀ VỊ TRÍ MẠNG LƯỚI TIỀN TỆ CÁC QUỸ THỦ TỤC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRIỂN LÃM "G"

QUỸ ĐẠI LÝ

$

71.608,60

$

71.608,60

Bản thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản là một bộ phận hợp thành của báo cáo này.

- số 8 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

LƯU Ý 1: MÔ TẢ KHU HỌC KHU VÀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO
TỔ CHỨC BÁO CÁO
Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson (Học khu) được thành lập theo luật của Tiểu bang Georgia và hoạt động dưới sự hướng dẫn của một hội đồng do cử tri bầu chọn và một Tổng Giám đốc do Hội đồng bổ nhiệm. Học khu được tổ chức như một thực thể pháp lý riêng biệt và có quyền đánh thuế và phát hành trái phiếu. Ngân sách của nó không phải chịu sự chấp thuận của bất kỳ thực thể nào khác. Theo đó, Học khu là một chính phủ chính và bao gồm tất cả các tổ chức hợp thành pháp nhân của nó.
LƯU Ý 2: TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
Các báo cáo tài chính kèm theo của Học khu đã được lập phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ (GASB). GASB là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn được chấp nhận cho các nguyên tắc báo cáo tài chính và kế toán của chính phủ. Các chính sách kế toán quan trọng nhất của Học khu được mô tả dưới đây.
CƠ SỞ TRÌNH BÀY
Các báo cáo tài chính cơ bản của Học khu bao gồm chung các báo cáo tài chính toàn chính phủ, báo cáo tài chính quỹ và thuyết minh cho các báo cáo tài chính cơ bản. Các báo cáo của chính phủ tập trung vào toàn bộ Khu học chánh, trong khi báo cáo tài chính của quỹ tập trung vào các quỹ chính. Mỗi bài trình bày cung cấp thông tin có giá trị có thể được phân tích và so sánh giữa các năm và giữa các chính phủ để nâng cao tính hữu ích của thông tin.
TUYÊN BỐ TRÊN TOÀN CHÍNH PHỦ:
Báo cáo Vị thế Ròng và Báo cáo Hoạt động hiển thị thông tin về các hoạt động tài chính của toàn Khu học chánh, ngoại trừ các hoạt động ủy thác. Việc loại bỏ đã được thực hiện để giảm thiểu việc đếm hai lần các hoạt động nội bộ. Các hoạt động của chính phủ nói chung được tài trợ thông qua thuế, thu nhập liên chính phủ và các giao dịch phi trao đổi khác.
Báo cáo Vị thế Ròng trình bày các tài sản và nợ phải trả không được ủy thác của Khu học chánh, với phần chênh lệch được báo cáo là vị thế ròng. Vị thế ròng được báo cáo theo ba loại như sau:
1. Đầu tư ròng vào tài sản vốn bao gồm tổng vốn đầu tư của Học khu vào tài sản vốn, sau khi khấu trừ khấu hao lũy kế và giảm bớt các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán liên quan đến các tài sản vốn đó. Trong phạm vi nợ đã phát sinh nhưng chưa được sử dụng cho tài sản vốn, số tiền đó không được bao gồm như một thành phần của khoản đầu tư thuần vào tài sản vốn.
2. Vị thế ròng bị hạn chế bao gồm các nguồn lực mà Khu học chánh có nghĩa vụ chi tiêu hợp pháp hoặc theo hợp đồng theo các hạn chế do các bên thứ ba bên ngoài áp đặt hoặc do luật áp đặt thông qua các điều khoản hiến pháp hoặc luật cho phép.
3. Vị trí ròng không hạn chế bao gồm các tài nguyên không đáp ứng định nghĩa của hai loại trước. Vị trí ròng không hạn chế thường có các ràng buộc đối với tài nguyên do quản lý áp đặt có thể được xóa hoặc sửa đổi.
Báo cáo hoạt động trình bày sự so sánh giữa chi phí trực tiếp và doanh thu chương trình cho từng chức năng của các hoạt động chính quyền của Khu học chánh.
Chi phí trực tiếp là những chi phí được liên kết cụ thể với một chương trình hoặc chức năng và do đó, có thể xác định rõ ràng đối với một chức năng cụ thể. Chi phí gián tiếp (chi phí của Sở Giáo dục liên quan đến việc quản lý và hỗ trợ các chương trình của Sở Giáo dục, chẳng hạn như văn phòng và nhân viên bảo trì và kế toán) không được phân bổ cho các chương trình.

- 9 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Doanh thu của chương trình bao gồm (a) các khoản phí do người nhận hàng hóa hoặc dịch vụ do chương trình cung cấp và (b) các khoản trợ cấp và đóng góp được giới hạn để đáp ứng các yêu cầu về hoạt động hoặc vốn của một chương trình cụ thể. Doanh thu không được phân loại là doanh thu chương trình, bao gồm tất cả các loại thuế, được trình bày dưới dạng doanh thu chung.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỸ
Báo cáo tài chính của quỹ cung cấp thông tin về các quỹ của Học khu, bao gồm cả quỹ ủy thác. Việc loại bỏ đã được thực hiện để giảm thiểu việc đếm hai lần các hoạt động nội bộ. Báo cáo tài chính riêng biệt được trình bày cho các quỹ chính phủ và ủy thác. Trọng tâm của báo cáo tài chính quỹ là về các quỹ lớn của chính phủ, mỗi quỹ được hiển thị trong một cột riêng biệt.
Học khu báo cáo các quỹ chính phủ chính sau đây:
Quỹ chung là quỹ hoạt động chính của Học khu. Nó hạch toán và báo cáo tất cả các nguồn tài chính không được hạch toán và báo cáo trong một quỹ khác.
Quỹ dự án vốn hạch toán và báo cáo các nguồn tài chính bao gồm Thuế bán hàng tùy chọn địa phương cho mục đích đặc biệt dành cho giáo dục (ESPLOST) và tiền thu được từ trái phiếu bị hạn chế, cam kết hoặc chỉ định cho chi tiêu vốn, bao gồm mua hoặc xây dựng cơ sở vật chất và các tài sản vốn khác.
Quỹ dịch vụ nợ chiếm và báo cáo các nguồn tài chính bị hạn chế, cam kết hoặc chỉ định bao gồm thuế (bán hàng) bị hạn chế về mặt pháp lý để thanh toán tiền gốc và lãi dài hạn chung.
Học khu báo cáo loại quỹ ủy thác sau:
Các quỹ của cơ quan được sử dụng để báo cáo các nguồn lực do Học khu nắm giữ trong khả năng giám sát thuần túy (tài sản ngang bằng với nợ phải trả) và không liên quan đến việc đo lường kết quả hoạt động.
CƠ SỞ KẾ TOÁN
Cơ sở kế toán xác định thời điểm các giao dịch được báo cáo trên báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của quỹ ủy thác và toàn chính phủ được báo cáo bằng cách sử dụng tiêu điểm đo lường nguồn lực kinh tế và cơ sở dồn tích của kế toán. Doanh thu được ghi nhận khi kiếm được và chi phí được ghi nhận vào thời điểm nợ phải trả phát sinh, bất kể thời điểm dòng tiền liên quan diễn ra. Các giao dịch không trao đổi, trong đó Khu học chánh trao (hoặc nhận) giá trị mà không trực tiếp nhận (hoặc trao) giá trị tương đương để trao đổi, bao gồm thuế tài sản, thuế bán hàng, trợ cấp và quyên góp. Trên cơ sở dồn tích, doanh thu từ thuế bất động sản được ghi nhận trong năm tài chính mà thuế được áp dụng. Doanh thu từ thuế bán hàng được ghi nhận trong năm tài chính mà giao dịch cơ bản (bán hàng) diễn ra. Doanh thu từ các khoản tài trợ và quyên góp được ghi nhận trong năm tài chính mà tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện đã được đáp ứng.
Học khu sử dụng quỹ để báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của mình. Kế toán quỹ được thiết kế để chứng minh sự tuân thủ pháp luật và hỗ trợ quản lý tài chính bằng cách tách biệt các giao dịch liên quan đến các chức năng hoặc hoạt động nhất định của chính phủ. Quỹ là một thực thể kế toán riêng biệt với một bộ tài khoản tự cân bằng.
Các quỹ chính phủ được báo cáo bằng cách sử dụng tiêu điểm đo lường nguồn lực tài chính hiện tại và cơ sở kế toán dồn tích đã sửa đổi. Theo phương pháp này, doanh thu được ghi nhận khi có thể đo lường được và sẵn có. Học khu coi tất cả các khoản thu được báo cáo trong quỹ chính phủ là có sẵn nếu chúng được thu trong vòng sáu mươi ngày sau khi kết thúc năm học. Học khu coi tất cả các khoản thu liên chính phủ là có sẵn nếu chúng được thu trong vòng 120 ngày sau khi kết thúc năm học. Thuế bất động sản, thuế bán hàng và tiền lãi được coi là dễ bị tích lũy. Các khoản chi tiêu được ghi nhận khi nợ phải trả của quỹ liên quan phát sinh, ngoại trừ tiền gốc và tiền lãi của các khoản nợ dài hạn chung.

- 10 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

khoản nợ có kỳ hạn, trong phạm vi chúng đã đến hạn thanh toán. Mua lại tài sản vốn được báo cáo là chi tiêu trong các quỹ của chính phủ. Tiền thu được từ các khoản nợ dài hạn chung và mua lại theo hợp đồng cho thuê vốn được báo cáo là các nguồn tài chính khác.
Học khu tài trợ cho một số chương trình nhất định bằng cách kết hợp các khoản trợ cấp hoàn trả chi phí cụ thể, trợ cấp phân loại và doanh thu chung. Do đó, khi chi phí chương trình phát sinh, sẽ có cả tài sản ròng hạn chế và không hạn chế để tài trợ cho chương trình. Chính sách của Học khu là trước tiên áp dụng các nguồn trợ cấp cho các chương trình như vậy, sau đó là các khoản trợ cấp hoàn trả chi phí, sau đó là các khoản thu chung.
CÔNG BỐ KẾ TOÁN MỚI
Trong năm tài chính 2019, Học khu đã thông qua Tuyên bố số 83 của Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ (GASB), Các nghĩa vụ hưu trí tài sản nhất định. Tuyên bố này đề cập đến kế toán và báo cáo tài chính cho một số nghĩa vụ hưu trí tài sản (ARO). ARO là một trách nhiệm pháp lý có hiệu lực liên quan đến việc thu hồi một tài sản vốn hữu hình. Chính phủ có nghĩa vụ pháp lý thực hiện các hoạt động hưu trí tài sản trong tương lai liên quan đến tài sản vốn hữu hình của mình nên ghi nhận một khoản nợ phải trả dựa trên hướng dẫn trong tuyên bố này. Việc thông qua tuyên bố này không có tác động đến báo cáo tài chính của Học khu.
Trong năm tài chính 2019, Học khu đã thông qua Tuyên bố số 88 của Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ (GASB), Một số tiết lộ liên quan đến nợ, bao gồm các khoản vay trực tiếp và các khoản đặt trực tiếp. Mục tiêu chính của tuyên bố này là cải thiện thông tin được tiết lộ trong các thuyết minh báo cáo tài chính của chính phủ liên quan đến nợ, bao gồm các khoản vay trực tiếp và các vị trí trực tiếp. Nó cũng làm rõ trách nhiệm pháp lý nào mà chính phủ nên đưa vào khi tiết lộ thông tin liên quan đến nợ. Khu học chánh bao gồm thông tin bổ sung trong tiết lộ ghi chú Nợ dài hạn.
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư vào nhóm đầu tư của chính quyền địa phương Bang Georgia (Quỹ Georgia 1) và các khoản đầu tư ngắn hạn có kỳ hạn ban đầu từ ba tháng trở xuống kể từ ngày mua vào các tổ chức tài chính được ủy quyền . Bộ luật Chính thức của Georgia Chú thích (O.C.G.A.) 45-8-14 cho phép Khu học chánh gửi tiền của mình vào một hoặc nhiều ngân hàng có khả năng thanh toán, hiệp hội tiết kiệm và cho vay Liên bang được bảo hiểm hoặc hiệp hội cho vay và xây dựng đặc quyền được bảo hiểm.
ĐẦU TƯ
Học khu có thể đầu tư tiền của mình theo sự cho phép của O.C.G.A. 36-83-4. Khi lựa chọn giữa các phương án đầu tư hoặc trong số các tổ chức đấu thầu tiền gửi, tỷ lệ hoàn vốn cao nhất sẽ là mục tiêu, với các điều kiện tương đương về an toàn và thanh khoản.
Các khoản đầu tư do Học khu thực hiện trong các hợp đồng thu lãi không tham gia (chẳng hạn như chứng chỉ tiền gửi) và các thỏa thuận mua lại được báo cáo theo giá gốc. Các hợp đồng thu lãi có tham gia và các khoản đầu tư trên thị trường tiền tệ có thời hạn mua từ một năm trở xuống được báo cáo theo giá trị phân bổ. Tất cả các khoản đầu tư khác được báo cáo theo giá trị hợp lý.
Đối với mục đích kế toán, chứng chỉ tiền gửi được phân loại là đầu tư nếu chúng có thời gian đáo hạn ban đầu lớn hơn ba tháng khi được mua.

- 11 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

CÁC KHOẢN PHẢI THU

Các khoản phải thu bao gồm các khoản phải trả từ thuế bất động sản và thuế bán hàng, các khoản hoàn trả trợ cấp do Liên bang, Tiểu bang hoặc các khoản trợ cấp khác cho các khoản chi đã thực hiện nhưng không được hoàn trả và các khoản phải thu khác được tiết lộ từ thông tin có sẵn. Các khoản phải thu được ghi nhận khi tiêu chí ghi nhận tài sản hoặc doanh thu đã được đáp ứng. Các khoản phải thu được ghi nhận trên báo cáo tài chính cơ bản không bao gồm bất kỳ khoản nào cần thiết phải lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

HÀNG TỒN KHO

hàng tồn kho thực phẩm

Trên báo cáo tài chính cơ bản, hàng tồn kho thực phẩm quyên góp được sử dụng để chuẩn bị bữa ăn được báo cáo theo giá trị được Liên bang ấn định và hàng tồn kho thực phẩm đã mua được báo cáo theo giá gốc (được tính trên cơ sở nhập trước, xuất trước). Khu học chánh sử dụng phương pháp tiêu thụ để hạch toán hàng tồn kho, theo đó các mặt hàng thực phẩm quyên góp được ghi nhận là tài sản và là doanh thu khi nhận được, và chi phí/chi tiêu được ghi lại khi các mặt hàng tồn kho được sử dụng. Thực phẩm đã mua được ghi nhận là tài sản khi mua và chi phí/chi tiêu được ghi nhận khi hàng tồn kho được sử dụng.

MẶT HÀNG TRẢ TRƯỚC

Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ sẽ mang lại lợi ích cho các kỳ kế toán trong tương lai được ghi nhận dưới dạng các khoản trả trước, trong cả báo cáo tài chính của quỹ chính phủ và quỹ chính phủ.

TÀI SẢN HẠN CHẾ

Một số nguồn lực được dành riêng để trả nợ được phân loại là tài sản bị hạn chế trên Báo cáo vị thế ròng vì việc sử dụng chúng bị giới hạn bởi các đạo luật nợ hiện hành, ví dụ: Quỹ trái phiếu xây dựng trường học đủ điều kiện (QSCB).

TÀI SẢN VỐN

Trên các báo cáo tài chính của chính phủ, tài sản vốn được ghi nhận theo giá gốc khi có sẵn dữ liệu lịch sử và theo giá gốc ước tính dựa trên đánh giá hoặc chi phí thay thế hiện tại giảm phát khi không có dữ liệu lịch sử. Tài sản góp vốn được ghi nhận theo giá trị mua vào ngày tặng cho. Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thông thường không làm tăng thêm giá trị của tài sản hoặc kéo dài đáng kể thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thì không được vốn hóa. Khu học chánh không viết hoa các bộ sưu tập sách hoặc tác phẩm nghệ thuật.

Mua lại và xây dựng cơ bản được ghi nhận là chi tiêu trong báo cáo tài chính của quỹ chính phủ tại thời điểm mua (bao gồm cả phí phụ trợ) và các tài sản liên quan được báo cáo là tài sản vốn trong cột hoạt động của chính phủ trong báo cáo tài chính của chính phủ.

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng cho tất cả các tài sản, ngoại trừ đất đai, và được sử dụng để phân bổ nguyên giá thực tế hoặc ước tính của tài sản vốn trong thời gian hữu dụng ước tính.

Chính sách viết hoa

Thời gian sử dụng hữu ích ước tính

Đất đai Cải tạo đất đai Nhà cửa và cải tiến Thiết bị Tài sản vô hình

Tất cả

không áp dụng

$10.000,00

15 đến 80 năm

$10.000,00

10 đến 80 năm

$10.000,00

3 đến 20 năm

$100,000.00 Được xác định riêng

- 12 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

DÒNG XUẤT KHẨU/DÒNG VÀO NGUỒN LỰC HOÃN LẠI
Ngoài tài sản, báo cáo tình hình tài chính sẽ báo cáo một phần riêng cho các nguồn lực được hoãn lại. Yếu tố báo cáo tài chính riêng này thể hiện mức tiêu thụ các nguồn lực áp dụng cho (các) giai đoạn trong tương lai và do đó sẽ không được ghi nhận là một dòng nguồn lực (chi phí/chi tiêu) cho đến thời điểm đó.
Ngoài các khoản nợ phải trả, báo cáo tình hình tài chính sẽ báo cáo một phần riêng cho các nguồn lực được hoãn lại. Yếu tố báo cáo tài chính riêng này thể hiện việc mua lại các nguồn lực áp dụng cho (các) giai đoạn trong tương lai và do đó sẽ không được ghi nhận là một luồng nguồn lực (doanh thu) cho đến thời điểm đó.
NỢ DÀI HẠN VÀ KHAI THÁC TRÁI PHIẾU/PHẠM GIÁ
Trong báo cáo tài chính toàn chính phủ của Khu học chánh, nợ tồn đọng được báo cáo là nợ phải trả. Phí bảo hiểm và chiết khấu trái phiếu và chênh lệch giữa giá mua lại và giá trị ghi sổ ròng của khoản nợ được hoàn trả được hoãn lại và phân bổ trong suốt thời hạn của trái phiếu bằng phương pháp đường thẳng, điều này khác với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP). Để phù hợp với GAAP, phí bảo hiểm và chiết khấu trái phiếu phải được phân bổ theo phương pháp lãi suất hiệu quả. Ảnh hưởng của sai lệch này được coi là không trọng yếu đối với việc trình bày báo cáo tài chính cơ sở trung thực và hợp lý. Chi phí phát hành trái phiếu được ghi nhận là dòng tiền chi ra trong năm tài chính mà trái phiếu được phát hành.
Trong báo cáo tài chính của quỹ chính phủ, Học khu công nhận số tiền thu được từ nợ và phí bảo hiểm là các nguồn tài chính khác của giai đoạn hiện tại. Chi phí phát hành trái phiếu được báo cáo là chi phí trả nợ.
LƯƠNG HƯU
Vì mục đích đo lường trách nhiệm lương hưu ròng, dòng tài nguyên ra và dòng tài nguyên hoãn lại liên quan đến lương hưu và chi phí lương hưu, thông tin về vị thế ròng ủy thác của chương trình hưu trí và các khoản bổ sung/khấu trừ từ vị thế ròng ủy thác của chương trình đã được xác định trên cùng một cơ sở như chúng được báo cáo bởi kế hoạch. Vì mục đích này, các khoản thanh toán phúc lợi (bao gồm cả khoản hoàn trả các khoản đóng góp của nhân viên) được ghi nhận khi đến hạn và phải trả theo các điều khoản của phúc lợi. Các khoản đầu tư được báo cáo theo giá trị hợp lý.
TRỢ CẤP SAU VIỆC LÀM NGOÀI LƯƠNG HƯU (OPEB)
Vì mục đích đo lường trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB, dòng tài nguyên ra và tài nguyên trả lại liên quan đến OPEB, và chi phí OPEB, thông tin về vị thế ròng được ủy thác của Quỹ phúc lợi sau khi làm việc của nhân viên trường học Georgia (Quỹ OPEB của trường học) và các khoản bổ sung/khấu trừ từ Quỹ OPEB của Trường vị thế ròng ủy thác đã được xác định trên cơ sở giống như chúng được báo cáo bởi Quỹ OPEB của Trường. Vì mục đích này, các khoản thanh toán phúc lợi được ghi nhận khi đến hạn và phải trả theo các điều khoản của phúc lợi. Các khoản đầu tư được báo cáo theo giá trị hợp lý.
SỐ DƯ QUỸ
Số dư quỹ cho các quỹ của chính phủ được báo cáo trong các phân loại bao gồm một hệ thống phân cấp chủ yếu dựa trên mức độ mà chính phủ buộc phải tôn trọng các hạn chế đối với các mục đích cụ thể mà số tiền trong các quỹ đó có thể được chi tiêu.
Số dư quỹ của Học khu được phân loại như sau:
Không thể chi tiêu bao gồm các tài nguyên không thể chi tiêu bởi vì chúng ở dạng không thể chi tiêu hoặc bởi vì chúng được yêu cầu về mặt pháp lý hoặc theo hợp đồng để được duy trì nguyên vẹn.
Bị hạn chế bao gồm các nguồn tài nguyên chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích cụ thể theo các ràng buộc (1) được áp đặt từ bên ngoài bởi các chủ nợ, nhà tài trợ, người đóng góp hoặc luật và quy định của các chính phủ khác hoặc (2) do luật áp đặt thông qua các điều khoản hiến pháp hoặc luật cho phép.

- 13 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Cam kết bao gồm các tài nguyên chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích cụ thể theo các ràng buộc do hành động chính thức của Hội đồng áp đặt. Hội đồng là cơ quan ra quyết định cấp cao nhất của Học khu và hành động chính thức cần được thực hiện để thiết lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ cam kết về số dư quỹ là một nghị quyết được Hội đồng phê duyệt. Số dư quỹ đã cam kết cũng nên kết hợp các nghĩa vụ theo hợp đồng trong phạm vi mà các nguồn lực hiện có trong quỹ đã được cam kết cụ thể để sử dụng nhằm đáp ứng các yêu cầu hợp đồng đó.
Được chỉ định bao gồm các tài nguyên bị hạn chế bởi mục đích của Học khu được sử dụng cho các mục đích cụ thể nhưng không bị hạn chế cũng như không được cam kết. (1) Hội đồng quản trị hoặc (2) ủy ban ngân sách hoặc tài chính, hoặc Tổng giám đốc hoặc người được chỉ định, phải thể hiện ý định để chỉ định số tiền được sử dụng cho các mục đích cụ thể.
Chưa được chỉ định bao gồm các nguồn lực trong quỹ chung không đáp ứng định nghĩa của bất kỳ danh mục nào đã nói ở trên. Quỹ chung phải là quỹ duy nhất báo cáo số dư quỹ chưa được chỉ định dương. Trong các quỹ khác của chính phủ, có thể cần phải báo cáo số dư quỹ chưa được chỉ định âm.
SỬ DỤNG ƯỚC LƯỢNG
Việc lập báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi ở Hoa Kỳ yêu cầu Ban Giám đốc phải đưa ra các ước tính và giả định có ảnh hưởng đến số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính và các thuyết minh kèm theo. Kết quả thực tế có thể khác với các ước tính.
THUẾ TÀI SẢN
Hội đồng Ủy viên Quận Wilkinson đã thông qua mức thuế tài sản cho năm tổng hợp thuế 2018 (năm dương lịch) vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 (ngày tính thuế) dựa trên giá trị tài sản kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thuế đến hạn vào ngày 20 tháng 12 năm 2018 ( ngày thế chấp). Thuế được thu trong năm tài chính hiện tại hoặc trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc năm trong thông báo thuế năm 2018 được báo cáo là doanh thu trong quỹ chính phủ cho năm tài chính 2019. Ủy viên Thuế vụ Quận Wilkinson lập hóa đơn và thu thuế bất động sản cho Khu học chánh, khấu trừ 2,5% số thuế thu được dưới dạng lệ phí thu thuế và chuyển số dư thuế thu được cho Khu học chánh. Doanh thu thuế bất động sản, ở cấp báo cáo quỹ, trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, để bảo trì và vận hành lên tới $6.696.848,90.
Tỷ lệ thuế millage được áp dụng cho năm tính thuế 2018 (năm dương lịch) đối với Khu học chánh như sau (một mill bằng $1 trên một nghìn đô la giá trị được đánh giá):

Hoạt động của trường học

20.000 nhà máy

Ngoài ra, doanh thu từ Thuế Title Ad Valorem, ở cấp báo cáo quỹ, được bao gồm trong thuế bất động sản nêu trên, lên tới $459.273,49 trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019.
THUẾ BÁN HÀNG
Mục đích Giáo dục Đặc biệt Thuế Bán hàng Tùy chọn Địa phương (ESPLOST), ở cấp báo cáo quỹ, trong năm lên tới $1.319.501,66 và sẽ được sử dụng cho chi tiêu vốn cho mục đích giáo dục hoặc trả nợ. Thuế bán hàng này được cho phép bởi cuộc trưng cầu dân ý tại địa phương và thuế bán hàng phải được phê duyệt lại ít nhất 5 năm một lần. Giấy phép gần đây nhất hết hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2023
LƯU Ý 3: SỐ LIỆU NGÂN SÁCH
Ngân sách là một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh cho năm tài chính của Học khu và dựa trên các ước tính cẩn thận về chi tiêu cùng với các nguồn tài trợ có thể có. Ngân sách được thông qua hợp pháp mỗi năm cho quỹ chung. Không có quy định nào nghiêm cấm việc chi vượt mức ngân sách ở bất kỳ cấp nào. Ngân sách cho tất cả các quỹ của chính phủ, ngoại trừ các quỹ và tài khoản khác nhau được liệt kê trong Biểu 9, được chuẩn bị và thông qua theo chức năng. Mức độ pháp lý của kiểm soát ngân sách là

- 14 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

do Hội đồng quản trị thành lập ở cấp chức năng tổng hợp. Ngân sách cho quỹ chung không được chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán được Tiểu bang Georgia cho phép nhưng cũng không theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Hoa Kỳ.
Quá trình ngân sách bắt đầu với việc quản lý của Học khu trình bày ngân sách ban đầu để Hội đồng xem xét. Chính quyền thực hiện các sửa đổi khi cần thiết dựa trên hướng dẫn của Hội đồng và ngân sách dự kiến ​​được phê duyệt. Sau khi được Hội đồng phê duyệt ngân sách dự kiến ​​này, ngân sách đó được quảng cáo ít nhất một lần trên một tờ báo phát hành chung tại địa phương, cũng như trang web của Học khu. Tại cuộc họp định kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị sau quảng cáo, Hội đồng nhận được ý kiến ​​về ngân sách dự kiến, thực hiện các sửa đổi khi cần thiết và thông qua ngân sách cuối cùng. Sau đó, ngân sách đã được phê duyệt sẽ được đệ trình, phù hợp với các điều khoản của O.C.G.A. 20-2-167(c), gửi Bộ Giáo dục Georgia. Hội đồng có thể tăng hoặc giảm ngân sách bất cứ lúc nào trong năm. Tất cả các cơ quan ngân sách chưa sử dụng mất hiệu lực vào cuối năm tài chính.
Tổng Giám đốc được Hội đồng ủy quyền phê duyệt các điều chỉnh không quá 5% số tiền được lập ngân sách cho các khoản chi tiêu trong bất kỳ chức năng ngân sách nào cho bất kỳ quỹ nào. Giám đốc Học khu sẽ báo cáo bất kỳ sự điều chỉnh nào như vậy cho Hội đồng. Nếu chi tiêu ngân sách trong bất kỳ chức năng ngân sách nào cho bất kỳ quỹ nào được dự đoán sẽ vượt quá 5% số tiền ngân sách, Giám đốc Học khu sẽ yêu cầu Hội đồng phê duyệt sửa đổi ngân sách. Trong mọi trường hợp, Tổng Giám đốc hoặc nhân viên khác được ủy quyền chi tiêu vượt quá tổng ngân sách mà không có sự chấp thuận của Hội đồng.
Xem Biểu Tổng quát về Thu nhập, Chi tiêu và Thay đổi trong Ngân sách Số dư Quỹ so với Thực tế trong Phần Thông tin Bổ sung để biết chi tiết về mọi khoản chi tiêu vượt quá/thiếu hụt trong năm tài chính 2019.
ĐỐI CHIẾU CƠ SỞ NGÂN SÁCH/GAAP
Trong quỹ chung, các nguyên tắc kế toán được sử dụng trong việc phát triển ngân sách trên cơ sở ngân sách khác với các nguyên tắc được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).
Sự khác biệt chính giữa cơ sở ngân sách và cơ sở GAAP là:
1. Các khoản thu và chi cho các Chương trình được Liên bang và Tiểu bang Tài trợ cùng với Tài khoản Hoạt động của Trường không được đưa vào Ngân sách của Hội đồng.
2. Các khoản thanh toán của Tiểu bang Georgia cho phúc lợi của nhân viên Học khu được công nhận là khoản thu và chi theo GAAP và không được công nhận trên cơ sở ngân sách.

Như vậy, có sự chênh lệch về cơ sở kế toán giữa ngân sách và Báo cáo thu, chi và thay đổi số dư quỹ trong quỹ chung được đối chiếu như sau:

Doanh thu thực tế, Cơ sở GAAP Các khoản thu từ quỹ khác nhau bị loại khỏi ngân sách Khoản đóng góp lợi ích thay mặt bị loại khỏi ngân sách

$16,477,633.32

$ (2.887.973,54)

(38.852,00)

(2.926.825,54)

Doanh thu thực tế, cơ sở ngân sách

13.550.807,78

Chi tiêu thực tế, Cơ sở GAAP Các khoản chi tiêu quỹ khác nhau được loại bỏ khỏi ngân sách Các khoản chi tiêu cho lợi ích thay mặt được loại bỏ khỏi ngân sách

$ (2.930.611,87) (38.852,00)

16.507.031,47 (2.969.463,87)

Chi tiêu thực tế, cơ sở ngân sách

13.537.567,60

Thu vượt chi - Cơ sở ngân sách

13.240,18

Doanh thu vượt chi tiêu - Cơ sở GAAP

$

(29.398.15)

- 15 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

LƯU Ý 4: TIỀN GỬI, CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
THẾ CHẤP TIỀN GỬI
O.C.G.A. 45-8-12 quy định rằng vào bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ kho ký gửi nào cũng không được gửi một khoản tiền nào đó trong thời gian dài hơn mười ngày mà không được bảo đảm bằng trái phiếu bảo đảm, bằng bảo đảm bảo hiểm hoặc bằng tài sản thế chấp. Tổng mệnh giá của trái phiếu bảo đảm đó và giá trị thị trường của chứng khoán cầm cố không thấp hơn 110% công quỹ được bảo đảm sau khi trừ đi số tiền bảo hiểm tiền gửi. Nếu một cơ quan lưu ký chọn phương pháp gộp (O.C.G.A. 45-8-13.1), tổng giá trị thị trường của chứng khoán được cam kết để bảo đảm cho một nhóm quỹ công cộng sẽ không thấp hơn 110% số dư nhóm hàng ngày.
Bảo đảm tiền gửi được chấp nhận bao gồm bất kỳ một trong hoặc bất kỳ sự kết hợp nào sau đây:
(1) Trái phiếu bảo lãnh được ký bởi một công ty bảo lãnh đủ điều kiện và được phép giao dịch kinh doanh trong Tiểu bang Georgia,
(2) Bảo hiểm tài khoản do Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang cung cấp,
(3) Trái phiếu, hối phiếu, ghi chú, giấy chứng nhận nợ hoặc các nghĩa vụ trực tiếp khác của Hoa Kỳ hoặc của Bang Georgia,
(4) Trái phiếu, hóa đơn, ghi chú, giấy chứng nhận nợ hoặc các nghĩa vụ khác của các quận hoặc thành phố của Bang Georgia,
(5) Trái phiếu của bất kỳ cơ quan công quyền nào được tạo ra bởi luật pháp của Bang Georgia, với điều kiện là đạo luật tạo ra cơ quan đó cho phép sử dụng trái phiếu cho mục đích này,
(6) Trái phiếu doanh thu công nghiệp và trái phiếu của các cơ quan phát triển được tạo ra theo luật của Bang Georgia, và
(7) Trái phiếu, tín phiếu, ghi chú, giấy chứng nhận nợ hoặc các nghĩa vụ khác của một công ty con của chính phủ Hoa Kỳ, được chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo đầy đủ cả về tiền gốc và lãi hoặc nghĩa vụ nợ được phát hành bởi hoặc chứng khoán được bảo đảm bởi Ngân hàng Đất đai Liên bang, Ngân hàng Cho vay Mua nhà Liên bang, Ngân hàng Tín dụng Trung gian Liên bang, Ngân hàng Hợp tác xã Trung ương, Ngân hàng Tín dụng Trang trại, Hiệp hội Thế chấp Khoản vay Mua nhà Liên bang và Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang.
Học khu tham gia Chương trình Ký quỹ An toàn của Tiểu bang (SDP), một tổ hợp cam kết của nhiều ngân hàng. SDP yêu cầu các ngân hàng tham gia chấp nhận tiền gửi công cộng ở Georgia phải hoạt động theo chính sách và thủ tục của chương trình. Văn phòng Thủ quỹ Nhà nước (OST) đặt ra các yêu cầu về tài sản thế chấp và mức cầm cố cho từng kho lưu ký được bảo hiểm. Có bốn cấp độ thế chấp chỉ định tỷ lệ phần trăm chứng khoán đủ điều kiện để đảm bảo tiền gửi: 25%, 50%, 75% và 110%. SDP cũng quy định mức tài sản thế chấp được tăng lên tới 125% nếu điều kiện kinh tế cho phép. Chương trình liệt kê các loại tài sản thế chấp hợp lệ. OST phê duyệt người giám hộ được ủy quyền.
Theo SDP, nếu một tổ chức lưu ký được bảo hiểm vỡ nợ, tổn thất đối với người gửi tiền công cộng trước tiên được đáp ứng bằng bất kỳ bảo hiểm hiện hành nào, sau đó là yêu cầu thanh toán theo thư tín dụng hoặc bán tài sản thế chấp của tổ chức lưu ký được bảo hiểm. Nếu cần thiết, mọi khoản lỗ còn lại sẽ được thỏa mãn bằng các đánh giá được thực hiện đối với các khoản ký gửi được bảo hiểm tham gia khác. Do đó, với mục đích tiết lộ thông tin, tất cả các khoản tiền gửi của SDP được coi là được thế chấp hoàn toàn.
PHÂN LOẠI TIỀN GỬI
Rủi ro tín dụng tạm giữ là rủi ro trong trường hợp ngân hàng gặp sự cố, tiền gửi của Khu học chánh có thể không được trả lại cho ngân hàng đó. Khu Học Chánh không có chính sách đặt cọc cho rủi ro tín dụng lưu ký. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu có các khoản tiền gửi với giá trị ghi sổ là $948.167,84 và số dư ngân hàng là $1.777.218,08. Số dư ngân hàng được bảo hiểm bởi bảo hiểm tiền gửi Liên bang là 556.559,56 đô la và số dư ngân hàng được thế chấp bằng chứng khoán được tổ chức tài chính cầm cố nắm giữ.
- 16 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

tổ chức hoặc bởi bộ phận ủy thác hoặc đại lý ủy thác của tổ chức tài chính cầm cố dưới tên của Khu học chánh là $43.702,74. Số dư ngân hàng được bao gồm trong Chương trình Tiền gửi Bảo đảm (SDP) của Tiểu bang là $1.176.955,78.

Đối chiếu số dư tiền và các khoản tương đương tiền với giá trị ghi sổ của tiền gửi:

Tiền và các khoản tương đương tiền Báo cáo vị thế ròng Báo cáo vị thế ròng ủy thác

$2.989.910,24 71.608,60

Tổng tiền và các khoản tương đương tiền

3.061.518,84

Ít hơn: Tiền mặt Các khoản đầu tư được báo cáo là tiền và các khoản tương đương tiền
Quỹ Georgia 1

6,07 2.113.344,93

Tổng giá trị ghi sổ của các khoản tiền gửi - 30/06/2019

$948,167.84

PHÂN LOẠI CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
Học khu đã báo cáo số tiền mặt tương đương $2.113.344,93 trong Quỹ Georgia 1, quỹ đầu tư của chính quyền địa phương, được bao gồm trong số dư tiền mặt ở trên. Quỹ Georgia 1 không được đăng ký với SEC với tư cách là một công ty đầu tư và không hoạt động theo cách phù hợp với Quy tắc 2a-7 của SEC trong Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940. Khoản đầu tư được định giá theo giá cổ phiếu của nhóm, $1,00 mỗi cổ phiếu, mà xấp xỉ giá trị hợp lý. Nhóm này là nhóm đầu tư được xếp hạng AAAf bởi Standard and Poor's. Kỳ hạn bình quân gia quyền của Georgia Fund 1 không được vượt quá 60 ngày. Kỳ hạn bình quân gia quyền của Quỹ Georgia 1 vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 39 ngày.
Quỹ Georgia 1, do Tiểu bang Georgia, Văn phòng Thủ quỹ Tiểu bang quản lý, không bắt buộc phải phân loại vì Khu học chánh không sở hữu bất kỳ chứng khoán có thể nhận dạng cụ thể nào trong nhóm. Chính sách đầu tư của Bang Georgia, Văn phòng Thủ quỹ Bang cho Quỹ Georgia 1, không cung cấp đầu tư vào các công cụ phái sinh hoặc các khoản đầu tư tương tự. Thông tin bổ sung về Quỹ Georgia 1 được tiết lộ trong Báo cáo Tài chính Toàn diện Hàng năm của Bang Georgia. Có thể lấy bản kiểm toán này từ Cục Kiểm toán và Kế toán Georgia tại www.audits.ga.gov/SGD/CAFR.html.
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã có các khoản đầu tư sau:

Loại hình đầu tư

Chi phí - Dựa trên

Đầu tư đáo hạn 1 - 5 năm

Chứng khoán Nợ Kho bạc Hoa Kỳ (QCSB) Chính quyền Tiểu bang và Địa phương (SLGS)

$6,407,762.54 $

6.407.762,54

Rủi ro lãi suất
Rủi ro lãi suất là rủi ro mà những thay đổi về lãi suất của khoản đầu tư nợ sẽ ảnh hưởng bất lợi đến giá trị hợp lý của khoản đầu tư. Học khu không có chính sách chính thức để quản lý rủi ro lãi suất.

- 17 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Rủi ro tín dụng lưu ký

Rủi ro tín dụng lưu ký đối với các khoản đầu tư là rủi ro mà trong trường hợp đối tác không thực hiện được giao dịch, Học khu sẽ không thể thu hồi giá trị của khoản đầu tư hoặc chứng khoán thế chấp thuộc quyền sở hữu của một bên bên ngoài. Khu học chánh không có chính sách chính thức để quản lý rủi ro tín dụng lưu ký.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, $6.407.762,54 trong số các khoản đầu tư hiện hành của Khu học chánh đã được nắm giữ bởi đối tác của khoản đầu tư, không phải do Khu học chánh đứng tên.

LƯU Ý 5: TÀI SẢN HẠN CHẾ

Tài sản bị hạn chế thể hiện số dư đầu tư $6.407.762,54 cho Quỹ chìm trái phiếu QSCB.

CHÚ THÍCH 6: TÀI SẢN VỐN

Sau đây là tóm tắt những thay đổi về tài sản vốn cho các hoạt động của chính phủ trong năm tài chính:

Số dư ngày 1 tháng 7 năm 2018

Tăng

Giảm

Số dư ngày 30 tháng 6 năm 2019

Hoạt động chính phủ Tài sản vốn, không khấu hao:
Đất

$443,309.00 $

- $

- $443,309.00

Tài sản vốn Khấu hao Nhà cửa và cải tiến Thiết bị Cải tạo đất đai
Khấu hao lũy kế ít hơn đối với: Tòa nhà và công trình cải tiến Cải tạo đất đai Thiết bị

44.291.854,00 4.852.178,00 1.474.949,00
9.144.943,00 3.332.836,00 1.318.199,00

42.250,00 322.900,00
-
734.636,00 317.129,00
46.411,00

-

44.334.104,00

-

5.175.078,00

-

1.474.949,00

-

9.879.579,00

-

3.649.965,00

-

1.364.610,00

Tổng tài sản vốn, khấu hao, ròng

36.823.003,00

(733.026.00)

-

36.089.977,00

Hoạt động chính phủ Tài sản vốn - Ròng $ 37.266.312,00 $ (733.026,00) $

- $36,533,286.00

Chi phí khấu hao năm hiện hành theo chức năng như sau:

Dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn
Dịch vụ truyền thông giáo dục Hành chính tổng hợp Quản trị trường học Bảo trì và vận hành nhà máy Dịch vụ vận chuyển học sinh Dịch vụ thực phẩm

$

15.727,00

11.736,00

23.529,00

28.589,00

181.391,00

$781,756.00
260.972,00 55.448,00

$1,098,176.00

- 18 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

LƯU Ý 7: CHUYỂN TIỀN LIỀN
Chuyển khoản liên quỹ cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, bao gồm các khoản sau:

chuyển đến

Chuyển giao từ các dự án vốn
Quỹ

Quỹ trả nợ $1.250.783,63

TRÌNH BÀY "H"

Chuyển khoản được sử dụng để chuyển các khoản thu Thuế Bán hàng Tùy chọn Địa phương (SPLOST) cho Mục đích Đặc biệt do quỹ dự án vốn thu được sang quỹ dịch vụ nợ để cung cấp các khoản tiền cần thiết để trả nợ.

LƯU Ý 8: NỢ NGẮN HẠN
Khu Học Chánh phát hành các ghi chú dự kiến ​​về thuế trước khi thu thuế bất động sản, gửi số tiền thu được vào quỹ chung của khu học chánh. Khoản nợ ngắn hạn này là để cung cấp tiền mặt cho các hoạt động cho đến khi Khu học chánh nhận được các khoản thu thuế bất động sản. Điều IX, Mục V, Đoạn V của Hiến pháp Bang Georgia giới hạn tổng số nợ ngắn hạn ở mức 75% tổng thu nhập gộp từ thuế thu được trong năm trước đó và yêu cầu phải hoàn trả tất cả các khoản nợ ngắn hạn chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch phát sinh nợ.
Lưu ý này được ban hành với mục đích là luật pháp của Tiểu bang Georgia sẽ điều chỉnh việc xây dựng nó và trong trường hợp vi phạm, chủ sở hữu của nó sẽ được hưởng các biện pháp khắc phục được cung cấp bởi các luật hiện hành đó.
Hoạt động vay nợ ngắn hạn trong năm tài chính như sau:

Số dư đầu kỳ

Cấp

chuộc lại

Số dư cuối kỳ

Ghi chú dự đoán thuế $

- 1.100.000,00 đô la 1.100.000,00 đô la

-

LƯU Ý 9: NỢ DÀI HẠN

Những thay đổi về nợ phải trả dài hạn trong năm tài chính cho các hoạt động của chính phủ như sau:

Số dư 1 Tháng Bảy, 2018

Cán cân hoạt động chính phủ
Bổ sung Khấu trừ Ngày 30 tháng 6 năm 2019

đến hạn trong vòng một năm

Trái phiếu xây dựng trường học đủ điều kiện

$16,500,000.00 $

- $

- $16,500,000.00$

-

Trái phiếu Xây dựng Trường học Đủ điều kiện chưa thanh toán của Khu học chánh trị giá $16.500.000,00 có điều khoản quy định rằng trong trường hợp vỡ nợ, số tiền chưa thanh toán có thể đến hạn ngay lập tức nếu Khu học chánh không thể thanh toán.
TRÁI PHIẾU XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN (QSCB)
Mục 1521 của Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư Hoa Kỳ (ARRA) năm 2009 quy định một nguồn vốn không lãi suất hoặc lãi suất danh nghĩa cho các chi phí mà các Học khu phải gánh chịu liên quan đến việc xây dựng, phục hồi hoặc sửa chữa cơ sở trường công lập hoặc cho thu hồi đất để xây dựng trường học. Các nhà đầu tư nhận được các khoản tín dụng thuế thu nhập Liên bang theo tỷ lệ tín dụng thuế quy định thay cho lãi suất, điều này về cơ bản cho phép các Khu học chánh vay mà không phải chịu chi phí lãi suất.
Khi lãi suất đã nêu trên QSCB dẫn đến các khoản thanh toán lãi vượt quá lãi suất bổ sung, các khoản thanh toán được thảo luận trong đoạn trước, Học khu có thể xin thanh toán trợ cấp tiền mặt trực tiếp từ Kho bạc Hoa Kỳ nhằm mục đích giảm lãi suất đã nêu xuống Một
- 19 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

tỷ lệ phần trăm danh nghĩa. Để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này, Khu học chánh phải định kỳ nộp các tài liệu thích hợp với Sở Thuế vụ. Các khoản thanh toán trợ cấp này không bao gồm số tiền lãi bổ sung được trả cho QSCB. Khoản trợ cấp lãi suất mà Khu học chánh nhận được trong năm tài chính 2019 là $815.086,61, tài trợ tất cả trừ $68.480,39 chi phí lãi vay phải trả cho QSCB.

Khoản nợ hiện đang tồn đọng trong Trái phiếu Xây dựng Trường học Đủ tiêu chuẩn như sau:

Sự miêu tả

Lãi suất

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Số tiền phát hành

Số tiền chưa thanh toán

Chính Phủ Tổng Hợp - Series 2011 (QSCB)

4,58% - 5,78% 16/2/2011

1/8/2026 $16.500.000,00 $16.500.000,00

Sau đây là lịch trình thanh toán tổng số tiền Trái phiếu Xây dựng Trường học Đủ điều kiện:

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6:

Hiệu trưởng

Quan tâm

2020 2021 2022 2023 2024 2025-2027

$

- $

100.000,00

2.400.000,00

2.520.000,00

2.650.000,00

8.830.000,00

883.567,00 881.277,00 821.027,00 699.437,00 566.244,50 770.753,00

Tổng tiền gốc và tiền lãi

$

16.500.000,00 đô la

4.622.305,50

LƯU Ý 10: QUẢN LÝ RỦI RO
BẢO HIỂM
Bảo hiểm thương mại
Học khu phải đối mặt với nhiều rủi ro mất mát liên quan đến tra tấn; trộm cắp, làm hư hỏng, hủy hoại tài sản; lỗi hoặc thiếu sót; bệnh tật hoặc thương tích liên quan đến công việc cho nhân viên; và thiên tai. Ngoại trừ những trường hợp được mô tả dưới đây, Học khu có bảo hiểm thương mại cho những rủi ro này. Các khiếu nại được giải quyết do những rủi ro được bảo hiểm này không vượt quá phạm vi bảo hiểm thương mại trong bất kỳ năm tài chính nào trong ba năm qua.
BỒI THƯỜNG LAO ĐỘNG
Ủy thác Bồi thường cho Công nhân Giáo dục Georgia
Học khu tham gia vào Tổ chức Ủy thác Bồi thường cho Công nhân Giáo dục Georgia (the Trust), một nhóm rủi ro thực thể công được tổ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 1991, để phát triển, thực hiện và quản lý chương trình tự bảo hiểm bồi thường cho người lao động cho các tổ chức thành viên của mình. Học khu trả phí bảo hiểm hàng năm cho Quỹ Tín thác để bảo hiểm bồi thường cho người lao động nói chung. Phạm vi bảo hiểm tổn thất vượt quá cụ thể được cung cấp thông qua một thỏa thuận của Quỹ Tín thác với Công ty Bảo hiểm An toàn Quốc gia để cung cấp bảo hiểm cho những tổn thất tiềm ẩn mà Quỹ Tín thác phải gánh chịu vượt quá mức tổn thất 1,0 triệu đô la mỗi lần xảy ra, cho đến giới hạn theo luật định. Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng được cung cấp với giới hạn là 2,0 triệu đô la. Quỹ Tín thác chi trả 1,0 triệu đô la đầu tiên cho mỗi yêu cầu về Trách nhiệm pháp lý của Chủ lao động với Safety National cung cấp các giới hạn Trách nhiệm pháp lý bổ sung của Chủ lao động lên tới mức tối đa 2,0 triệu đô la cho mỗi lần xảy ra. Công ty Bảo hiểm An toàn Quốc gia cũng cung cấp khoản bảo hiểm tổng cộng trị giá 2,0 triệu đô la cho Quỹ Tín thác, gắn với 110% quỹ tổn thất và dựa trên phí bảo hiểm thông thường hàng năm của Quỹ.

- 20 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Học khu tự bảo hiểm liên quan đến các yêu cầu bồi thường thất nghiệp. Học khu giải quyết các yêu cầu bồi thường trong quỹ chung với các chi phí/chi tiêu và trách nhiệm pháp lý liên quan được báo cáo khi có khả năng xảy ra tổn thất và số tiền tổn thất đó có thể được ước tính hợp lý. Khu học chánh đã không phát sinh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong hai năm tài chính vừa qua.

TRÁI PHIẾU BẢO LÃNH
Học khu đã mua trái phiếu bảo đảm để cung cấp bảo hiểm bổ sung như sau:

Vị trí được bảo hiểm

Số lượng

Học vấn Lái xe của Giám thị

$

50.000,00

$

10.000,00

LƯU Ý 11: CHI TIẾT PHÂN LOẠI SỐ DƯ QUỸ

Báo cáo tài chính của Học khu bao gồm các số tiền sau được trình bày tổng hợp vào ngày 30 tháng 6 năm 2019:

không thể chi tiêu

hàng tồn kho

$

17.417.06

Tài sản trả trước

136.548,74 đô la

153.965,80

Hạn chế

Tiếp tục các Chương trình Liên bang $

77.886,32

dự án vốn

1.448.044,02

Dịch vụ nợ

6.407.762,54

7.933.692,88

Tận tụy

Tài khoản hoạt động của trường

45.228,99

Chưa được chỉ định

1.304.866,87

Số dư quỹ, ngày 30 tháng 6 năm 2019

$9.437.754,54

Khi có nhiều hạng mục trong số dư quỹ để chi tiêu, Học khu sẽ bắt đầu với hạng mục hạn chế nhất và chi tiêu các khoản tiền đó trước khi chuyển xuống hạng mục tiếp theo với số tiền hiện có.
LƯU Ý 12: CÁC NỢ Tiềm ẩn CHỦ YẾU
TRỢ CẤP LIÊN BANG
Số tiền nhận được hoặc phải thu chủ yếu từ chính phủ Liên bang phải được kiểm toán và xem xét bởi các cơ quan tài trợ. Điều này có thể dẫn đến các yêu cầu hoàn trả cho cơ quan cấp tiền cho bất kỳ chi phí nào không được phép theo các điều khoản tài trợ. Bất kỳ sự không cho phép nào phát sinh từ cuộc kiểm toán của nhà tài trợ có thể trở thành trách nhiệm pháp lý của Học khu. Tuy nhiên, Học khu tin rằng những khoản không cho phép như vậy, nếu có, sẽ không quan trọng đối với tình hình tài chính chung của Học khu.
TỐ TỤNG
Khu học chánh là bị đơn trong các thủ tục tố tụng pháp lý khác nhau liên quan đến các vấn đề ngẫu nhiên đối với việc thực hiện các hoạt động thông thường của Khu học chánh. Việc sắp xếp cuối cùng của các thủ tục tố tụng này hiện không thể xác định được nhưng không được cho là có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Khu học chánh.

- 21 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

LƯU Ý 13: CÁC QUYỀN LỢI KHÁC SAU VIỆC LÀM (OPEB)
QUỸ PHÚC LỢI SỨC KHOẺ SAU VIỆC LÀM CỦA NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC GEORGIA
Mô tả kế hoạch: Các giáo viên được chứng nhận và nhân viên trường công lập không được chứng nhận của Học khu như được định nghĩa trong 20-2-875 của Bộ luật chính thức của Georgia được chú thích (O.C.G.A.) được cung cấp OPEB thông qua Quỹ OPEB của Trường - một tổ chức chia sẻ chi phí- kế hoạch chăm sóc sức khỏe sau khi nghỉ việc do người sử dụng lao động xác định, được báo cáo là quỹ ủy thác của nhân viên và được quản lý bởi Hội đồng Y tế Cộng đồng (Hội đồng). Tiêu đề 20 của O.C.G.A. giao quyền thiết lập và sửa đổi các điều khoản quyền lợi của chương trình bảo hiểm sức khỏe nhóm cho Hội đồng.
Phúc lợi được cung cấp: Quỹ OPEB của Trường cung cấp các phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho người về hưu và người phụ thuộc của họ đến hạn theo chương trình sức khỏe nhóm dành cho giáo viên trường công lập, bao gồm thủ thư, nhân viên được chứng nhận khác của trường công lập, cơ quan dịch vụ giáo dục khu vực và nhân viên trường công lập không được chứng nhận. Điều kiện y tế của người về hưu đạt được khi một nhân viên nghỉ hưu và ngay lập tức đủ điều kiện để rút tiền hưu trí hàng năm từ Hệ thống Hưu trí Nhân viên (ERS), Hệ thống Hưu trí Tư pháp Georgia (JRS), Hệ thống Hưu trí Lập pháp (LRS), Hệ thống Hưu trí Giáo viên (TRS) hoặc Công Hệ thống Hưu trí Nhân viên Nhà trường (PSERS). Nếu được chọn, bảo hiểm phụ thuộc bắt đầu vào cùng ngày với bảo hiểm người về hưu. Những người về hưu đủ điều kiện tham gia Medicare được cung cấp các lựa chọn chương trình Standard và Premium Medicare Advantage. Các lựa chọn chương trình dành cho người về hưu đủ điều kiện không thuộc Medicare bao gồm Thỏa thuận bồi hoàn sức khỏe (HRA), Tổ chức duy trì sức khỏe (HMO) và Chương trình sức khỏe được khấu trừ cao (HDHP). Quỹ OPEB của Trường cũng thanh toán các chi phí hành chính của quỹ. Theo luật, không được phép sử dụng tài sản của Quỹ OPEB của Trường cho mục đích khác.
Đóng góp: Như được thành lập bởi Hội đồng, Quỹ OPEB của Trường về cơ bản được tài trợ trên cơ sở thanh toán theo mức sử dụng; có nghĩa là, chi phí cung cấp phúc lợi hàng năm sẽ được tài trợ trong cùng năm khi yêu cầu bồi thường xảy ra. Khoản đóng góp cho Quỹ OPEB của Trường từ Học khu là $485.298,00 cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Nhân viên đang làm việc không bắt buộc phải đóng góp cho Quỹ OPEB của Trường.
Nợ phải trả của OPEB, Chi phí của OPEB và Dòng tài nguyên ra hoãn lại và Dòng tài nguyên vào hoãn lại liên quan đến OPEB
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã báo cáo khoản nợ phải trả là $12.014.473,00 đối với phần tương ứng của mình trong khoản nợ ròng của OPEB. Nợ phải trả ròng của OPEB được đo lường vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Tổng nợ phải trả của OPEB được sử dụng để tính toán nợ phải trả ròng của OPEB dựa trên định giá thống kê tính toán vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Tổng nợ phải trả dự kiến ​​của OPEB tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 đã được xác định sử dụng các kỹ thuật roll-forward tiêu chuẩn. Tỷ lệ nợ ròng OPEB của Khu học chánh được xác định theo thống kê dựa trên đóng góp của chủ lao động trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, tỷ lệ của Khu học chánh là 0,094530%, giảm 0,006375% so với tỷ lệ của nó được đo vào ngày 30 tháng 6 năm 2017.

- 22 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã công nhận chi phí OPEB là $211.857,00. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã báo cáo các nguồn tài nguyên bị hoãn lại và các nguồn tài nguyên bị hoãn lại liên quan đến OPEB từ các nguồn sau:

OPEB

Hoãn lại

Hoãn lại

Dòng chảy của

Dòng tiền vào

Tài nguyên

Tài nguyên

Sự khác biệt giữa dự kiến ​​và thực tế

kinh nghiệm

$

- $273,282.00

Thay đổi các giả định

-

2.035.310,00

Chênh lệch ròng giữa dự kiến ​​và thực tế

thu nhập từ các khoản đầu tư kế hoạch OPEB

16.256,00

-

Những thay đổi về tỷ lệ và sự khác biệt giữa các khoản đóng góp của Học khu và tỷ lệ đóng góp theo tỷ lệ

-

1.492.891,00

Các khoản đóng góp của Học khu sau

ngày đo

485.298,00

-

Tổng cộng

$501,554.00 $3,801,483.00

Các khoản đóng góp của Khu học chánh sau ngày đo lường được báo cáo là dòng tài nguyên chi ra hoãn lại và sẽ được ghi nhận là khoản giảm trừ trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Các khoản tiền khác được báo cáo là dòng tài nguyên chi trả hoãn lại và dòng tài nguyên chi trả hoãn lại liên quan đến cho OPEB sẽ được ghi nhận vào chi phí của OPEB như sau:

Năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6:

OPEB

2020 2021 2022 2023 2024 2025

$ (741.065,00) $ (741.065,00) $ (741.065,00) $ (742.036,00) $ (600.027,00) $ (219.969,00)

Giả định thống kê: Tổng trách nhiệm pháp lý của OPEB kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 được xác định bằng định giá thống kê kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017 bằng cách sử dụng các giả định thống kê sau đây và các đầu vào khác, áp dụng cho tất cả các giai đoạn được bao gồm trong phép đo và chuyển tiếp đến ngày đo lường của Ngày 30 tháng 6 năm 2018:

OPEB:

lạm phát

2,75%

Tăng lương

3,25% 9,00%, bao gồm cả lạm phát

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng dài hạn Tỷ lệ xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe

7,30%, gộp hàng năm, trừ chi phí đầu tư và bao gồm cả lạm phát

Hội Đủ Điều Kiện Trước Medicare

7,50%

Đủ điều kiện nhận Medicare

5,50%

- 23 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Tỷ lệ xu hướng cuối cùng

Hội Đủ Điều Kiện Trước Medicare

4,75%

Đủ điều kiện nhận Medicare

4,75%

Năm của tỷ lệ xu hướng cuối cùng

Hội Đủ Điều Kiện Trước Medicare

2028

Đủ điều kiện nhận Medicare

2022

Tỷ lệ tử vong được dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong kết hợp RP-2000 cho Nam hoặc Nữ, nếu phù hợp, với các điều chỉnh để cải thiện tỷ lệ tử vong dựa trên Thang điểm BB như sau:

Đối với các thành viên TRS: Bảng Tử vong Cổ cồn Trắng RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB (đặt trước 1 năm cho nam giới) được sử dụng cho trường hợp tử vong sau khi nghỉ hưu và những người thụ hưởng. Bảng tỷ lệ tử vong do người khuyết tật RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB (đặt trước hai năm đối với nam và bốn năm đối với nữ) được sử dụng cho trường hợp tử vong sau khi nghỉ hưu do khuyết tật.
Đối với các thành viên PSERS: Bảng tỷ lệ tử vong của công nhân cổ xanh RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB (đặt trước 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ) được sử dụng cho giai đoạn sau khi nghỉ hưu và cho những người thụ hưởng của các thành viên đã qua đời. Bảng tỷ lệ tử vong của người khuyết tật RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB (đặt trước 5 năm cho cả nam và nữ) được sử dụng cho giai đoạn sau khi nghỉ hưu do khuyết tật.

Các giả định thống kê được sử dụng trong định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017 dựa trên kết quả của nghiên cứu kinh nghiệm thống kê cho các hệ thống lương hưu, trong khoảng thời gian 5 năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014.
Các giả định thống kê còn lại (ví dụ: chi phí bình quân đầu người ban đầu, xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tham gia chương trình, tỷ lệ lựa chọn chương trình, v.v.) được sử dụng trong định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017 dựa trên đánh giá kinh nghiệm về chương trình gần đây được thực hiện đồng thời với định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Dự kiến ​​lợi ích cho mục đích báo cáo tài chính dựa trên kế hoạch cơ bản (kế hoạch được hiểu bởi người sử dụng lao động và các thành viên kế hoạch) và bao gồm các loại lợi ích được cung cấp tại thời điểm mỗi lần định giá và mô hình lịch sử chia sẻ chi phí lợi ích giữa người sử dụng lao động và lên kế hoạch cho các thành viên đến thời điểm đó. Các phương pháp thống kê và giả định được sử dụng bao gồm các kỹ thuật được thiết kế để giảm tác động của sự biến động ngắn hạn đối với các khoản nợ tích lũy theo thống kê và giá trị tài sản theo thống kê, phù hợp với quan điểm tính toán dài hạn.
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng dài hạn đối với các khoản đầu tư vào kế hoạch OPEB được xác định bằng cách sử dụng phân tích phân phối log-chuẩn, trong đó ước tính tốt nhất phạm vi của tỷ suất lợi nhuận thực dự kiến ​​trong tương lai (lợi nhuận danh nghĩa kỳ vọng, chi phí đầu tư ròng và tỷ lệ lạm phát giả định) được phát triển cho từng loại tài sản chính. Các phạm vi này được kết hợp để tạo ra tỷ lệ hoàn vốn dự kiến ​​trong dài hạn bằng cách cân nhắc tỷ lệ hoàn vốn thực dự kiến ​​trong tương lai theo tỷ lệ phần trăm phân bổ tài sản mục tiêu và theo

- 24 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

thêm lạm phát kỳ vọng. Trong năm tài chính 2018, quỹ School OPEB đã cập nhật chiến lược đầu tư của họ theo cách tiếp cận dài hạn hơn. Phân bổ mục tiêu và ước tính tốt nhất về tỷ lệ hoàn vốn thực tế số học cho từng loại tài sản chính được tóm tắt trong bảng sau:

loại tài sản

phân bổ mục tiêu

Tỷ suất sinh lợi thực kỳ vọng dài hạn*

Thu nhập cố định Cổ phiếu trong nước -- Cổ phiếu nội địa vốn hóa lớn -- Cổ phiếu nội địa vốn hóa trung bình -- Cổ phiếu quốc tế vốn hóa nhỏ - Cổ phiếu quốc tế Mkt phát triển - Các giải pháp thay thế Mkt mới nổi

30,00% 37,20%
3,40% 1,40% 17,80% 5,20% 5,00%

(0,50)% 9,00%
12,00% 13,50%
8,00% 12,00% 10,50%

Tổng cộng

100,00%

*Lạm phát ròng

Tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu đã thay đổi kể từ ngày đo trước đó từ 3,58% thành 3,87%. Để đo lường tổng trách nhiệm pháp lý của OPEB đối với Quỹ OPEB của Trường, một mức lãi suất tương đương duy nhất là 3,87% đã được sử dụng làm tỷ lệ chiết khấu. Điều này chủ yếu bao gồm lợi suất hoặc tỷ lệ chỉ số đối với trái phiếu đô thị có nghĩa vụ chung được miễn thuế trong 20 năm với xếp hạng trung bình từ AA trở lên (3,87% trên mỗi Chỉ số người mua trái phiếu). Dự báo dòng tiền được sử dụng để xác định tỷ lệ chiết khấu giả định rằng các khoản đóng góp từ các thành viên và từ người sử dụng lao động sẽ được thực hiện ở mức hiện tại theo mức trung bình trong 5 năm qua, được điều chỉnh theo những thay đổi dự kiến ​​hàng năm về số lượng nhân viên. Các khoản thanh toán lợi ích dự kiến ​​trong tương lai cho tất cả các thành viên của chương trình hiện tại được dự kiến ​​cho đến năm 2118. Dựa trên những giả định này, vị thế ròng ủy thác của chương trình OPEB được dự kiến ​​sẽ sẵn sàng để thực hiện các khoản thanh toán OPEB cho nhân viên không hoạt động cho đến năm 2018. Do đó, tỷ lệ chiết khấu được tính toán là 3,87% đã được áp dụng cho tất cả các giai đoạn thanh toán phúc lợi dự kiến ​​để xác định tổng trách nhiệm pháp lý của OPEB.
Mức độ nhạy cảm của phần trách nhiệm pháp lý ròng OPEB tương ứng của Khu học chánh đối với những thay đổi trong tỷ lệ chiết khấu: Phần sau đây trình bày tỷ lệ tương ứng của Khu học chánh đối với trách nhiệm pháp lý ròng OPEB được tính bằng tỷ lệ chiết khấu 3,87%, cũng như tỷ lệ tương ứng của Khu học chánh nợ ròng của OPEB sẽ là nếu nó được tính bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu thấp hơn 1 điểm phần trăm (2,87%) hoặc cao hơn 1 điểm phần trăm (4,87%) so với tỷ lệ chiết khấu hiện tại:

Giảm 1% (2,87%)

Tỷ lệ chiết khấu hiện tại (3,87%)

Tăng 1% (4,87%)

Tỷ lệ tương ứng của Học khu

trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB

$14.029.137,00 $12.014.473,00 $10.389.857,00

Mức độ nhạy cảm của phần chia theo tỷ lệ của Khu học chánh trong trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB đối với những thay đổi về tỷ lệ xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe: Phần sau đây trình bày tỷ lệ tương ứng của Khu học chánh trong trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB, cũng như tỷ lệ tương ứng của Khu học chánh trong trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB sẽ là bao nhiêu là nếu nó được tính bằng cách sử dụng tỷ lệ xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe thấp hơn 1 điểm phần trăm hoặc cao hơn 1 điểm phần trăm so với tỷ lệ xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe hiện tại:

Giảm 1%

Tỷ lệ xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe

Tăng 1%

Tỷ lệ tương ứng của Học khu

trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB

$10.100.664,00 $12.014.473,00 $14.460.250,00

- 25 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Vị trí ròng ủy thác của kế hoạch OPEB: Thông tin chi tiết về vị trí ròng ủy thác của kế hoạch OPEB có sẵn trong Báo cáo tài chính hàng năm toàn diện (CAFR) được cung cấp công khai tại https://sao.georgia.gov/comprehensive-annual-financial-reports.
LƯU Ý 14: KẾ HOẠCH HƯU TRÍ
Học khu tham gia vào các kế hoạch nghỉ hưu khác nhau do Tiểu bang Georgia quản lý, như được giải thích thêm bên dưới.
HỆ THỐNG HƯU TRÍ GIÁO VIÊN CỦA GEORGIA (TRS)
Kế hoạch Mô tả: Tất cả giáo viên của Học khu như được định nghĩa trong O.C.G.A 47-3-60 và một số nhân viên hỗ trợ khác theo định nghĩa của O.C.G.A. 47-3-63 được cung cấp lương hưu thông qua Hệ thống Hưu trí Giáo viên của Georgia (TRS). TRS, một chương trình lương hưu phúc lợi được xác định bởi nhiều chủ lao động cùng chia sẻ chi phí, được quản lý bởi Hội đồng quản trị TRS (Hội đồng TRS). Tiêu đề 47 của O.C.G.A. giao thẩm quyền thiết lập và sửa đổi các điều khoản phúc lợi cho Cơ quan Lập pháp Tiểu bang. Hệ thống Hưu trí Giáo viên của Georgia phát hành một báo cáo tài chính riêng biệt được công bố công khai, có thể lấy tại www.trsga.com/publications.
Các phúc lợi P cung cấp: TRS cung cấp các phúc lợi hưu trí phục vụ, hưu trí tàn tật và tử tuất. Các khoản trợ cấp hưu trí thông thường được xác định bằng 2% trung bình của hai năm làm việc liên tiếp được trả lương cao nhất của nhân viên, nhân với số năm làm việc đáng tin cậy lên đến 40 năm. Một nhân viên đủ điều kiện để nghỉ hưu bình thường sau 30 năm phục vụ đáng tin cậy, bất kể tuổi tác, hoặc sau 10 năm phục vụ và đạt được 60 tuổi. Cần có 10 năm phục vụ để đủ điều kiện nhận trợ cấp tàn tật và tử vong. Trợ cấp khuyết tật dựa trên dịch vụ đáng tin cậy của nhân viên và bồi thường cho đến thời điểm khuyết tật. Trợ cấp tử tuất tương đương với số tiền phải trả cho người thụ hưởng của nhân viên nếu nhân viên đó nghỉ hưu vào ngày chết. Quyền lợi tử vong dựa trên dịch vụ đáng tin cậy của nhân viên và bồi thường cho đến ngày chết.
Đóng góp: Theo Tiêu đề 47 của O.C.G.A., các yêu cầu đóng góp của nhân viên tích cực và người sử dụng lao động tham gia, như được xác định theo thống kê, được thiết lập và có thể được sửa đổi bởi Hội đồng TRS. Các khoản đóng góp dự kiến ​​sẽ tài trợ cho chi phí phúc lợi mà nhân viên kiếm được trong năm, với một khoản bổ sung để tài trợ cho bất kỳ khoản nợ tích lũy chưa được tài trợ nào. Nhân viên được yêu cầu đóng góp 6,00% tiền lương hàng năm của họ trong năm tài chính 2019. Tỷ lệ đóng góp bắt buộc theo hợp đồng của Khu học chánh cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 20,90%. Đối với năm tài chính hiện tại, khoản đóng góp của chủ lao động vào quỹ lương hưu là $1.558.657,00.
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ NHÂN VIÊN
Mô tả kế hoạch: Hệ thống Hưu trí Nhân viên của Georgia (ERS) là một kế hoạch lương hưu phúc lợi được xác định bởi nhiều chủ sử dụng lao động được chia sẻ chi phí do Đại hội đồng Georgia thiết lập trong Phiên họp Lập pháp năm 1949 nhằm mục đích cung cấp các khoản trợ cấp hưu trí cho nhân viên của Bang Georgia. Georgia và các phân khu chính trị của nó. ERS được chỉ đạo bởi một Hội đồng quản trị. Tiêu đề 47 của O.C.G.A. giao thẩm quyền thiết lập và sửa đổi các điều khoản phúc lợi cho Cơ quan Lập pháp Tiểu bang. ERS phát hành báo cáo tài chính công khai có sẵn tại www.ers.ga.gov/formspubs/formspubs.
Phúc lợi được cung cấp: Chương trình ERS hỗ trợ ba bậc quyền lợi: Chương trình cũ, Chương trình mới và Chương trình tiết kiệm và lương hưu của nhân viên bang Georgia (GSEPS). Nhân viên theo chương trình cũ bắt đầu là thành viên trước ngày 1 tháng 7 năm 1982 và phải tuân theo các điều khoản của chương trình có hiệu lực trước ngày 1 tháng 7 năm 1982. Các thành viên được thuê vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 1982 nhưng trước ngày 1 tháng 1 năm 2009 là thành viên chương trình mới phải tuân theo điều khoản kế hoạch sửa đổi. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, nhân viên mới của tiểu bang và nhân viên tiểu bang được thuê lại không giữ quyền thành viên theo Chương trình Cũ hoặc Mới là thành viên của GSEPS. Các thành viên ERS được thuê trước ngày 1 tháng 1 năm 2009 cũng có tùy chọn thay đổi tư cách thành viên của họ thành GSEPS một cách không hủy ngang.

- 26 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Theo chương trình cũ, chương trình mới và GSEPS, một thành viên có thể nghỉ hưu và nhận trợ cấp hưu trí bình thường sau khi hoàn thành 10 năm phục vụ đáng tin cậy và đạt được 60 hoặc 30 năm phục vụ đáng tin cậy bất kể tuổi tác. Ngoài ra, có một số điều khoản cho phép nghỉ hưu sớm sau 25 năm phục vụ đáng tin cậy cho các thành viên dưới 60 tuổi.
Các khoản trợ cấp hưu trí được trả cho các thành viên dựa trên mức trung bình hàng tháng trong 24 tháng dương lịch liên tiếp cao nhất của thành viên, nhân với số năm làm việc đáng tin cậy, nhân với hệ số phúc lợi áp dụng. Hàng năm, các điều chỉnh chi phí sinh hoạt sau khi nghỉ hưu cũng có thể được thực hiện đối với lợi ích của các thành viên, miễn là các thành viên được thuê trước ngày 1 tháng 7 năm 2009. Lương hưu thông thường được trả hàng tháng cho cuộc sống; tuy nhiên, có sẵn các lựa chọn để phân phối lương hưu hàng tháng của thành viên, với tỷ lệ giảm, cho người thụ hưởng được chỉ định khi thành viên qua đời. Quyền lợi tử vong và tàn tật cũng có sẵn thông qua ERS.
Đóng góp: Đóng góp của thành viên theo kế hoạch cũ là 4% tiền thù lao hàng năm, tối đa $4.200,00, cộng với 6% tiền thù lao hàng năm vượt quá $4.200,00. Theo kế hoạch cũ, tiểu bang trả các khoản đóng góp của thành viên vượt quá 1,25% tiền thù lao hàng năm. Theo kế hoạch cũ, những khoản đóng góp của tiểu bang này được đưa vào tài khoản của các thành viên nhằm mục đích hoàn lại tiền và được sử dụng để tính toán khoản bồi thường có thể kiếm được của các thành viên nhằm mục đích tính toán các khoản trợ cấp hưu trí. Các khoản đóng góp của thành viên theo kế hoạch mới và GSEPS là 1,25% tiền thù lao hàng năm. Tỷ lệ đóng góp bắt buộc theo hợp đồng của Khu học chánh, được xác định theo thống kê hàng năm, cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 là 24,78% bảng lương được bảo hiểm hàng năm cho các thành viên chương trình cũ và mới và 21,78% cho các thành viên GSEPS. Các tỷ lệ bao gồm tỷ lệ đóng góp hàng năm của chủ lao động được xác định theo thống kê là 24,66% trên bảng lương được bảo hiểm hàng năm của các thành viên chương trình mới và cũ và 21,66% cho các thành viên GSEPES, cộng với mức điều chỉnh 0,12% đối với khoản điều chỉnh lợi ích một lần HB 751 là 3% đối với trạng thái đã nghỉ hưu người lao động. Các khoản đóng góp dự kiến ​​sẽ tài trợ cho chi phí phúc lợi mà nhân viên kiếm được trong năm, với một khoản bổ sung để tài trợ cho bất kỳ khoản nợ tích lũy chưa được tài trợ nào. Đóng góp của người sử dụng lao động vào kế hoạch lương hưu là $49.102,00 cho năm tài chính hiện tại.
HỆ THỐNG HƯU TRÍ NHÂN VIÊN TRƯỜNG CÔNG LẬP (PSERS)
Kế hoạch Mô tả: PSERS là một kế hoạch lương hưu phúc lợi được xác định bởi nhiều chủ sử dụng lao động được chia sẻ chi phí do Đại hội đồng Georgia thành lập vào năm 1969 với mục đích cung cấp các khoản trợ cấp hưu trí cho nhân viên trường công không đủ điều kiện trở thành thành viên của Hệ thống Hưu trí Giáo viên của Georgia. Hội đồng quản trị ERS, cùng với hai ủy viên bổ sung, quản lý PSERS. Tiêu đề 47 của O.C.G.A. giao thẩm quyền thiết lập và sửa đổi các điều khoản phúc lợi cho Cơ quan Lập pháp Tiểu bang. PSERS phát hành báo cáo tài chính công khai có sẵn tại www.ers.ga.gov/formspubs/formspubs.
Lợi ích được cung cấp: Một thành viên có thể nghỉ hưu và chọn nhận các khoản trợ cấp hưu trí hàng tháng thông thường sau khi hoàn thành mười năm phục vụ đáng tin cậy và đạt được 65 tuổi. Một thành viên có thể chọn nhận các khoản trợ cấp giảm sau 60 tuổi và sau khi hoàn thành mười năm phục vụ.
Khi nghỉ hưu, thành viên sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng là $15,00, nhân với số năm phục vụ đáng tin cậy. Quyền lợi tử vong và tàn tật cũng có sẵn thông qua PSERS. Ngoài ra, PSERS có thể thực hiện các điều chỉnh định kỳ về chi phí sinh hoạt đối với các khoản trợ cấp hàng tháng. Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, các khoản đóng góp của thành viên với tiền lãi tích lũy sẽ được hoàn trả theo yêu cầu của thành viên. Tuy nhiên, nếu một thành viên được ủy quyền khác chấm dứt và rút lại khoản đóng góp thành viên của mình, thành viên đó sẽ mất tất cả các quyền đối với trợ cấp hưu trí.
Đóng góp: Đại hội đồng lập một khoản phân bổ hàng năm để trang trải khoản đóng góp của chủ lao động cho PSERS thay mặt cho nhân viên trường học địa phương (tài xế xe buýt, nhân viên căng tin và nhân viên bảo trì). Khoản đóng góp hàng năm của chủ lao động theo yêu cầu của luật được Thủ quỹ Tiểu bang xác định theo thống kê và trả trực tiếp cho PSERS theo quy định của O.C.G.A. 47-4-29(a) và 60(b). Các khoản đóng góp dự kiến ​​sẽ tài trợ cho chi phí phúc lợi mà nhân viên kiếm được trong năm, với một khoản bổ sung để tài trợ cho bất kỳ khoản nợ tích lũy chưa được tài trợ nào.

- 27 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Những cá nhân đã trở thành thành viên trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 đóng góp $4 mỗi tháng trong chín tháng mỗi năm tài chính. Các cá nhân đã trở thành thành viên vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2012 đóng góp $10 mỗi tháng trong chín tháng mỗi năm tài chính. Bang Georgia, mặc dù không phải là chủ lao động của các thành viên PSERS, nhưng theo quy định của pháp luật, phải thực hiện các khoản đóng góp của chủ lao động được xác định theo thống kê và được phê duyệt và chứng nhận bởi Hội đồng quản trị của PSERS. Khoản đóng góp năm tài chính hiện tại của Bang Georgia là $38.852,00.
Nợ phải trả lương hưu, Chi phí hưu trí và Dòng tài nguyên ra sau hoãn lại và Dòng tài nguyên vào sau liên quan đến lương hưu
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã báo cáo tổng trách nhiệm pháp lý là $13.050.744,00 đối với phần tương ứng của mình trong khoản nợ lương hưu ròng, bao gồm $12.736.414,00 đối với TRS và $314.330,00 đối với ERS.
Trách nhiệm hưu trí ròng đối với TRS và ERS được đo lường vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Tổng trách nhiệm hưu trí được sử dụng để tính toán trách nhiệm hưu trí ròng dựa trên định giá thống kê tính toán vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Tổng trách nhiệm hưu trí dự kiến ​​tính đến ngày 30 tháng 6 , 2018 được xác định bằng cách sử dụng các kỹ thuật cuộn về phía trước tiêu chuẩn. Tỷ lệ trách nhiệm lương hưu ròng của Khu học chánh dựa trên các khoản đóng góp cho TRS và ERS trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, tỷ lệ TRS của Khu học chánh là 0,068615%, giảm 0,004509% so với tỷ lệ được đo vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, tỷ lệ ERS của Khu học chánh là 0,007646%, tức là tăng 0,001455% so với tỷ lệ được đo vào ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu không có trách nhiệm pháp lý đối với PSERS đối với một phần tương ứng của trách nhiệm hưu trí ròng do Tình huống Tài trợ Đặc biệt với Bang Georgia, nơi chịu trách nhiệm về trách nhiệm hưu trí ròng của chương trình. Số tiền chia sẻ tương ứng của Tiểu bang trong trách nhiệm lương hưu ròng liên quan đến Khu học chánh là $180.845,00.
Khoản phải trả lương hưu ròng của PSERS được đo lường vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Tổng khoản phải trả lương hưu được sử dụng để tính khoản nợ lương hưu ròng được dựa trên định giá thống kê tính toán vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Tổng khoản phải trả lương hưu dự kiến ​​tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 là được xác định bằng cách sử dụng các kỹ thuật roll-forward tiêu chuẩn. Tỷ lệ trách nhiệm lương hưu ròng của Tiểu bang liên quan đến Khu học chánh dựa trên các khoản đóng góp được xác định theo thống kê do Tiểu bang chi trả trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã công nhận chi phí lương hưu là $824,310,00 cho TRS, $52,825,00 cho ERS và $41,872,00 cho PSERS và doanh thu là $41,872,00 cho PSERS. Doanh thu là hỗ trợ được cung cấp bởi Bang Georgia.

- 28 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Học khu đã báo cáo các nguồn tài nguyên bị hoãn lại và các nguồn tài nguyên bị hoãn lại liên quan đến lương hưu từ các nguồn sau:

TRS

Hoãn lại

Hoãn lại

Dòng chảy của

Dòng tiền vào

Tài nguyên

Tài nguyên

ERS Hoãn lại dòng tài nguyên

Dòng tài nguyên vào bị hoãn lại

Sự khác biệt giữa trải nghiệm mong đợi và thực tế

$843,169.00 $26,250.00 $

9.776,00 $

-

Thay đổi các giả định

192.188.00

-

14.809,00

-

Chênh lệch ròng giữa thu nhập dự kiến ​​và thu nhập thực tế đối với các khoản đầu tư vào quỹ hưu trí

-

348.238,00

-

7.244,00

Những thay đổi về tỷ lệ và sự khác biệt giữa các khoản đóng góp của Học khu và tỷ lệ đóng góp theo tỷ lệ

12.857,00 1.544.964,00

35.975,00

1.715,00

Đóng góp của Học khu sau ngày đo lường

1.558.657,00

-

49.102,00

-

Tổng cộng

$2.606.871,00 $1.919.452,00 $109.662,00 $

8.959,00

Các khoản đóng góp của Khu học chánh sau ngày đo lường cho TRS và ERS được báo cáo là các nguồn lực chi ra được hoãn lại và sẽ được ghi nhận là khoản giảm trách nhiệm lương hưu ròng trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Các khoản khác được báo cáo là các nguồn lực chi ra được hoãn lại và các dòng tiền nhập chậm liên quan đến lương hưu sẽ được ghi nhận vào chi phí lương hưu như sau:

Năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6:

TRS

ERS

2020 2021 2022 2023 2024

$148.466,00 $ (150.780,00) $ (687.387,00) $ (177.941,00) $ (3.596,00)

44.398,00 22.481,00 (12.041,00) (3.237,00)
-

Giả định thống kê: Tổng trách nhiệm hưu trí tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 được xác định bằng định giá thống kê tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, sử dụng các giả định thống kê sau đây, áp dụng cho tất cả các giai đoạn
bao gồm trong phép đo:

Hệ thống Hưu trí Giáo viên:

lạm phát

2,75%

Tăng lương

3,25% 9,00%, trung bình, bao gồm cả lạm phát

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư

7,50%, trừ chi phí đầu tư kế hoạch lương hưu, bao gồm cả lạm phát

Tỷ lệ tử vong sau khi nghỉ hưu dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong của Cổ cồn trắng RP-2000 với sự cải thiện tỷ lệ tử vong trong tương lai dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB của Hiệp hội chuyên gia tính toán (đặt trước một năm cho nam giới) đối với các yêu cầu dịch vụ và người thụ hưởng phụ thuộc. Bảng RP-2000 Tỷ lệ tử vong do tàn tật với sự cải thiện về tỷ lệ tử vong trong tương lai dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự đoán BB của Hiệp hội chuyên gia tính toán (đặt trước hai năm đối với nam và bốn năm đối với nữ) đã được sử dụng cho trường hợp tử vong sau khi nghỉ hưu do khuyết tật. Tỷ lệ tử vong khi đang tại ngũ dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong của nhân viên RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB.

- 29 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

Các giả định thống kê được sử dụng trong định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017 dựa trên kết quả của một nghiên cứu kinh nghiệm thống kê cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Hệ thống hưu trí của nhân viên:

lạm phát

2,75%

Tăng lương

3,25% 7,00%, bao gồm cả lạm phát

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư

7,30%, trừ chi phí đầu tư kế hoạch lương hưu, bao gồm cả lạm phát

Tỷ lệ tử vong sau khi nghỉ hưu dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong kết hợp RP-2000 với sự cải thiện tỷ lệ tử vong trong tương lai dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB của Hiệp hội chuyên gia tính toán và đặt ra 2 năm cho cả nam và nữ đối với những người nghỉ hưu trong quân ngũ và những người hưởng lợi phụ thuộc. Bảng tỷ lệ tử vong do người khuyết tật RP-2000 với sự cải thiện về tỷ lệ tử vong trong tương lai dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB của Hiệp hội chuyên gia tính toán và lùi 7 năm đối với nam và lùi 3 năm đối với nữ được sử dụng cho trường hợp tử vong sau khi nghỉ hưu do khuyết tật. Có một biên độ để cải thiện tỷ lệ tử vong trong tương lai trong các bảng được Hệ thống sử dụng. Dựa trên kết quả của nghiên cứu kinh nghiệm gần đây nhất được Hội đồng thông qua vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, số ca tử vong dự kiến ​​trong tương lai thấp hơn 9-12% so với số ca tử vong thực tế xảy ra trong thời gian nghiên cứu đối với những người nghỉ hưu và người hưởng lợi. cho hưu trí khuyết tật. Tỷ lệ tử vong khi đang tại ngũ dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong của nhân viên RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB.

Các giả định thống kê được sử dụng trong định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017 dựa trên kết quả của một nghiên cứu kinh nghiệm thống kê cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Hệ thống Hưu trí Nhân viên Trường Công lập:

lạm phát

2,75%

Tăng lương

không áp dụng

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư

7,30%, trừ chi phí đầu tư kế hoạch lương hưu, bao gồm cả lạm phát

Tỷ lệ tử vong sau khi nghỉ hưu dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong của công nhân cổ xanh RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB (đặt trước 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ) cho giai đoạn sau khi nghỉ hưu và cho những người thụ hưởng phụ thuộc. Tỷ lệ tử vong do người khuyết tật RP-2000 dự báo đến năm 2025 với thang dự báo BB (đặt trước 5 năm cho cả nam và nữ) được sử dụng cho trường hợp tử vong sau khi nghỉ hưu vì khuyết tật. Có một biên độ để cải thiện tỷ lệ tử vong trong tương lai trong các bảng được Hệ thống sử dụng. Dựa trên kết quả của nghiên cứu kinh nghiệm gần đây nhất được Hội đồng thông qua vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, số ca tử vong dự kiến ​​trong tương lai thấp hơn 9-11% so với số ca tử vong thực tế xảy ra trong thời gian nghiên cứu đối với những người về hưu khỏe mạnh và 9- Ít hơn 11% so với dự kiến ​​trong bảng đã chọn cho người về hưu khuyết tật. Tỷ lệ tử vong khi đang tại ngũ dựa trên Bảng tỷ lệ tử vong của nhân viên RP-2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB.

Các giả định thống kê được sử dụng trong định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017 dựa trên kết quả của một nghiên cứu kinh nghiệm thống kê cho khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng dài hạn đối với các khoản đầu tư vào chương trình hưu trí TRS, ERS và PSERS được xác định bằng cách sử dụng phân tích phân phối log-chuẩn trong đó phạm vi ước tính tốt nhất của tỷ suất lợi nhuận thực dự kiến ​​trong tương lai (lợi nhuận kỳ vọng, chi phí đầu tư của chương trình hưu trí ròng và lạm phát) được phát triển cho từng loại tài sản chính. Các phạm vi này được kết hợp để tạo ra giá trị dự kiến ​​dài hạn

- 30 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ BẢN
30 THÁNG 6 NĂM 2019

TRÌNH BÀY "H"

tỷ suất lợi nhuận bằng cách cân nhắc tỷ suất lợi nhuận thực dự kiến ​​trong tương lai theo tỷ lệ phần trăm phân bổ tài sản mục tiêu và cộng thêm lạm phát dự kiến. Phân bổ mục tiêu và ước tính tốt nhất về tỷ lệ hoàn vốn thực tế số học cho từng loại tài sản chính được tóm tắt trong bảng sau:

loại tài sản

Phân bổ mục tiêu TRS

Mục tiêu ERS/PSERS
phân bổ

Tỷ suất sinh lợi thực kỳ vọng dài hạn*

Thu nhập cố định Cổ phiếu lớn trong nước Cổ phiếu trung bình trong nước Cổ phiếu nhỏ trong nước Cổ phiếu thị trường phát triển quốc tế Cổ phiếu thị trường mới nổi quốc tế Thay thế

30,00% 39,80%
3,70% 1,50% 19,40% 5,60%
-

30,00% 37,20%
3,40% 1,40% 17,80% 5,20% 5,00%

(0,50)% 9,00% 12,00% 13,50% 8,00% 12,00% 10,50%

Tổng cộng

100,00%

100,00%

* Tỷ lệ được hiển thị là tỷ lệ lạm phát giả định 2,75%

Tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để đo lường tổng trách nhiệm hưu trí TRS là 7,50%. Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để đo lường tổng trách nhiệm hưu trí ERS và PSERS là 7,30%. Dự báo dòng tiền được sử dụng để xác định tỷ lệ chiết khấu giả định rằng các khoản đóng góp của thành viên chương trình sẽ được thực hiện ở tỷ lệ đóng góp hiện tại và các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người không sử dụng lao động sẽ được thực hiện theo tỷ lệ bằng chênh lệch giữa tỷ lệ đóng góp được xác định theo thống kê và tỷ lệ thành viên. Dựa trên những giả định đó, vị thế ròng ủy thác của chương trình hưu trí TRS, ERS và PSERS dự kiến ​​sẽ sẵn có để thực hiện tất cả các khoản thanh toán lợi ích dự kiến ​​trong tương lai của các thành viên chương trình hiện tại. Do đó, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng dài hạn đối với các khoản đầu tư vào quỹ hưu trí được áp dụng cho tất cả các giai đoạn thanh toán phúc lợi dự kiến ​​để xác định tổng trách nhiệm hưu trí.

Mức độ nhạy cảm của tỷ lệ trách nhiệm hưu trí ròng theo tỷ lệ của Khu học chánh đối với những thay đổi trong tỷ lệ chiết khấu: Phần sau đây trình bày tỷ lệ trách nhiệm hưu trí ròng theo tỷ lệ của Khu học chánh được tính bằng tỷ lệ chiết khấu 7,50% và 7,30%, cũng như những gì Trường học
Tỷ lệ tương ứng của học khu đối với trách nhiệm lương hưu ròng sẽ là nếu nó được tính bằng cách sử dụng chiết khấu
thấp hơn 1 điểm phần trăm (6,50% và 6,30%) hoặc cao hơn 1 điểm phần trăm (8,50%).
và 8,30%) so với mức hiện tại:

Hệ thống Hưu trí Giáo viên:
Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong trách nhiệm lương hưu ròng

Giảm 1% (6,50%)

Tỷ lệ chiết khấu hiện tại (7,50%)

Tăng 1% (8,50%)

$21,260,721.00 $

12.736.414,00 $ 5.711.950,00

Hệ thống hưu trí của nhân viên:
Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong trách nhiệm lương hưu ròng

Giảm 1% (6,30%)

Tỷ lệ chiết khấu hiện tại (7,30%)

Tăng 1% (8,30%)

$

447.088,00 $

314.330,00$

201.216.00

Vị thế ròng ủy thác của chương trình hưu trí: Thông tin chi tiết về vị thế ròng ủy thác của chương trình hưu trí có sẵn trong báo cáo tài chính TRS, ERS và PSERS được phát hành riêng, được cung cấp công khai tại www.trsga.com/publications và www.ers.ga.gov/ formpubs/formspubs.html.
LƯU Ý 15: CÁC SỰ KIỆN TIẾP THEO
Vào tháng 12 năm 2019, một chủng vi-rút corona (COVID-19) bắt đầu lan rộng trên toàn thế giới, dẫn đến tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2020. Sự lây lan của COVID-19 đã có tác động tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp và cá nhân. bao gồm cơ sở thuế của tất cả các cấp chính quyền. Mức độ của tác động này là không chắc chắn nhưng dự kiến ​​sẽ có kết quả tiêu cực đối với hoạt động tài chính, tuy nhiên tác động không thể được ước tính một cách hợp lý tại thời điểm này.

- 31 -

(Trang này còn cố tình để trống)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC BỔ SUNG THÔNG TIN LỊCH CHIA SẺ TỶ SUẤT CỦA TRÁCH NHIỆM HƯU TRỌNG Ròng HỆ THỐNG HƯU TRÍ GIÁO VIÊN CỦA GEORGIA
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6

THỜI KHÓA BIẾU 1"

cuối năm

Tỷ lệ mạng của Học khu
trách nhiệm lương hưu

Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong
trách nhiệm lương hưu ròng

Bảng lương được bảo hiểm của Học khu

Tỷ lệ tương ứng của Khu học chánh đối với trách nhiệm lương hưu ròng theo tỷ lệ phần trăm được bảo hiểm
lương bổng

Lập kế hoạch vị trí ròng ủy thác như một
tỷ lệ phần trăm của tổng trách nhiệm lương hưu

2019 2018 2017 2016 2015

0,068615% $ 0,073124% $ 0,077874% $ 0,082723% $ 0,084343% $

12.736.414,00 $ 13.590.321,00 $ 16.066.274,00 $ 12.593.755,00 $ 10.655.626,00 $

8.177.909,07 8.158.459,09 8.681.871,06 8.749.019,00 8.624.072,00

155,74% 166,58% 185,06% 143,94% 123,56%

80,27% 79,33% 76,06% 81,44% 84,03%

Lịch trình này nhằm hiển thị thông tin trong 10 năm. Các năm bổ sung sẽ được hiển thị khi chúng có sẵn.

- 33 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC BỔ SUNG THÔNG TIN LỊCH CHIA SẺ TỶ LỆ CỦA TRÁCH NHIỆM HƯU TRẠNG Ròng HỆ THỐNG HƯU TRÍ CỦA NHÂN VIÊN CỦA GEORGIA
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6

LỊCH TRÌNH "2"

cuối năm

Tỷ lệ mạng của Học khu
trách nhiệm lương hưu

Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong trách nhiệm lương hưu ròng

Bảng lương được bảo hiểm của Học khu

Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong trách nhiệm hưu trí ròng như một
tỷ lệ phần trăm của bảng lương được bảo hiểm

2019 2018 2017 2016 2015

0,007646% $ 0,006191% $ 0,006367% $ 0,007239% $ 0,006123% $

314.330,00 $ 251.437,00 $ 301.186,00 $ 293.281,00 $ 229.650,00 $

192.855,56 151.848,54 148.040,20 165.506,46 145.265,00

162,99% 165,58% 203,45% 177,20% 158,09%

Lập kế hoạch vị trí ròng ủy thác như một
tỷ lệ phần trăm của tổng trách nhiệm lương hưu
76,68% 76,33% 72,34% 76,20% 77,99%

Lịch trình này nhằm hiển thị thông tin trong 10 năm. Các năm bổ sung sẽ được hiển thị khi chúng có sẵn.

- 34 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC BỔ SUNG THÔNG TIN LỊCH CHIA SẺ TỶ SUẤT CỦA TRÁCH NHIỆM HƯU TRÁCH TUYỆT ĐỐI TRÁCH NHIỆM HƯU ĐÃI TUYỆT VỜI TRƯỜNG CÔNG NHÂN HỆ THỐNG HƯU TRÍ CỦA GEORGIA
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6

LỊCH TRÌNH "3"

cuối năm
2019 2018 2017 2016 2015

Tỷ lệ mạng của Học khu
trách nhiệm lương hưu

Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong trách nhiệm lương hưu ròng

0,00% $

-

0,00% $

-

0,00% $

-

0,00% $

-

0,00% $

-

Tỷ lệ tương ứng của Bang Georgia trong
trách nhiệm lương hưu ròng liên quan đến Trường học
Huyện

$

180.845,00 đô la

$

187.878,00 đô la

$

270.345,00 đô la

$

176.851,00 $

$

158.752,00 $

Tổng cộng
180.845,00 187.878,00 270.345,00 176.851,00 158.752,00

Bảng lương được bảo hiểm của Học khu

$

494.222,57

$

509.749,09

$

522.163.17

$

534.103,48

$

544.894,87

Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong trách nhiệm hưu trí ròng theo tỷ lệ phần trăm
bảng lương được bảo hiểm

Lập kế hoạch vị trí ròng ủy thác như một
tỷ lệ phần trăm của tổng trách nhiệm lương hưu

không áp dụng

85,26%

không áp dụng

85,69%

không áp dụng

81,00%

không áp dụng

87,00%

không áp dụng

88,29%

Lịch trình này nhằm hiển thị thông tin trong 10 năm. Các năm bổ sung sẽ được hiển thị khi chúng có sẵn.

- 35 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC BỔ SUNG THÔNG TIN LỊCH CHIA SẺ TỶ LỆ TRONG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ MẠNG OPEB
QUỸ OPEB CỦA TRƯỜNG CHO NĂM KẾT THÚC VÀO NGÀY 30 THÁNG 6

LỊCH TRÌNH "4"

cuối năm
2019 2018

Tỷ lệ nợ ròng OPEB của Khu học chánh

Phần tương ứng của Học khu trong trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB

Tỷ lệ tương ứng của Bang Georgia trong nợ ròng của OPEB
liên kết với Học khu

0,094530% $

12.014.473,00 $

-

0,100905% $

14.177.112,00 $

-

Tổng cộng
$12.014.473,00 $14.177.112,00

Nhân viên được bảo hiểm của Học khu
lương bổng
$6.989.420,58 $7.251.205,80

Tỷ lệ tương ứng của Học khu trong
trách nhiệm pháp lý ròng của OPEB theo tỷ lệ phần trăm trong số tiền được bảo hiểm của nó-
bảng lương nhân viên

Lập kế hoạch vị trí ròng ủy thác như một
tỷ lệ phần trăm của tổng nợ OPEB

171,90% 195,51%

2,93% 1,61%

Lịch trình này nhằm hiển thị thông tin trong 10 năm. Các năm bổ sung sẽ được hiển thị khi chúng có sẵn.

- 36 -

BAN GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC THÔNG TIN BỔ SUNG
KẾ HOẠCH ĐÓNG GÓP GIÁO VIÊN HỆ THỐNG HƯU TRÍ GEORGIA
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6

LỊCH TRÌNH "5"

cuối năm
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Đóng góp bắt buộc theo hợp đồng

Đóng góp liên quan đến hợp đồng yêu cầu
sự đóng góp

Đóng góp thiếu (thừa)

$

1.558.657,00 $

1.558.657,00 $

-

$

1.374.706,00 $

1.374.706,00 $

-

$

1.164.212,00 $

1.164.212,00 $

-

$

1.238.903,00 $

1.238.903,00 $

-

$

1.150.496,00 đô la

1.150.496,00 đô la

-

$

1.059.036,00 đô la

1.059.036,00 đô la

-

$

962.852,00$

962.852,00$

-

$

883.002,00 $

883.002,00 $

-

$

920.848,00 đô la

920.848,00 đô la

-

$

943.854,06$

943.854,06$

-

Bảng lương được bảo hiểm của Học khu
$ 7.457.690,32 $ 8.177.909,07 $ 8.158.459,09 $ 8.681.871,06 $ 8.749.019,01 $ 8.624.071,66 $ 8.438.667,84 $ 8.589.513,62 $ 8.957,66 5,37 $9.690.493,43

Đóng góp theo tỷ lệ phần trăm của bảo hiểm
lương bổng
20,90% 16,81% 14,27% 14,27% 13,15% 12,28% 11,41% 10,28% 10,28%
9,74%

- 37 -

BAN GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC THÔNG TIN BỔ SUNG
BIỂU TRỢ ĐÓNG GÓP HỆ THỐNG HƯU TRÍ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA GEORGIA
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6

LỊCH TRÌNH "6"

cuối năm
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Đóng góp bắt buộc theo hợp đồng

Đóng góp liên quan đến hợp đồng yêu cầu
sự đóng góp

Đóng góp thiếu (thừa)

$

49.102,00 $

49.102,00 $

-

$

47.847,00 $

47.847,00 $

-

$

37.674,00 $

37.674,00 $

-

$

36.596,00 đô la

36.596,00 đô la

-

$

36.345,00 $

36.345,00 $

-

$

26.816,00 $

26.816,00 $

-

$

15.517,00 $

15.517,00 $

-

$

11.577,00 $

11.577,00 $

-

$

12.578,00 đô la

12.578,00 đô la

-

$

12.651,00 $

12.651,00 $

-

Bảng lương được bảo hiểm của Học khu

$

198.151,74

$

192.855,56

$

151.848,54

$

148.040,20

$

165.505,46

$

145.265,44

$

104.140,94

$

99.544,28

$

120.826,13

$

121.527,38

Đóng góp theo tỷ lệ phần trăm của bảo hiểm
lương bổng
24,78% 24,81% 24,81% 24,72% 21,96% 18,46% 14,90% 11,63% 10,41% 10,41%

- 38 -

BAN GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BẮT BUỘC THÔNG TIN BỔ SUNG
BIỂU ĐÓNG GÓP QUỸ OPEB CỦA TRƯỜNG
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6

LỊCH TRÌNH "7"

cuối năm
2019 2018 2017

Đóng góp bắt buộc theo hợp đồng

Đóng góp liên quan đến hợp đồng yêu cầu
sự đóng góp

Đóng góp thiếu (thừa)

$

485,298.00 $

485,298.00 $

-

$

489.937,00 đô la

489.937,00 đô la

-

$

526.128,00 $

526.128,00 $

-

Nhân viên được bảo hiểm của Học khu
lương bổng

$

6.626.039,98

$

6.989.420,58

$

7.251.205,80

Đóng góp theo tỷ lệ phần trăm của bảo hiểm-
bảng lương nhân viên
7,32% 7,01% 7,26%

Lịch trình này nhằm hiển thị thông tin trong 10 năm. Các năm bổ sung sẽ được hiển thị khi chúng có sẵn.

- 39 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON LƯU Ý THÔNG TIN BỔ SUNG BẮT BUỘC
CHO NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH TRÌNH "8"

Hệ thống Hưu trí Giáo viên

Thay đổi các giả định: Vào ngày 18 tháng 11 năm 2015, Hội đồng đã thông qua các thay đổi được đề xuất đối với các giả định kinh tế và nhân khẩu học được sử dụng bởi Hệ thống. Chính trong số những thay đổi là những cập nhật về tỷ lệ tử vong, nghỉ hưu, tàn tật, rút ​​tiền và tăng lương. Các

kỳ vọng về tỷ lệ tử vong khi về hưu đã được thay đổi thành Bảng tỷ lệ tử vong của Cổ cồn trắng RP 2000 với sự cải thiện tỷ lệ tử vong trong tương lai dự kiến ​​đến năm 2025 với

Thang đo dự đoán BB của Hiệp hội chuyên gia tính toán (đặt trước một năm cho nam giới).

Trong năm 2010 trở về sau, kỳ vọng về tỷ lệ tử vong khi nghỉ hưu đã được thay đổi thành Bảng tỷ lệ tử vong RP 2000 thay vì Bảng tỷ lệ tử vong theo niên kim nhóm năm 1994, được sử dụng trước năm 2010. Năm 2010, tỷ lệ rút tiền, nghỉ hưu, khuyết tật và tỷ lệ tử vong đã được điều chỉnh thành phản ánh chặt chẽ hơn kinh nghiệm thực tế. Trong năm 2010, tỷ lệ tăng lương giả định đã được điều chỉnh để phản ánh chặt chẽ hơn kinh nghiệm thực tế và dự đoán.

Hệ thống hưu trí của nhân viên
Thay đổi về điều khoản lợi ích: Một mức lợi ích mới đã được thêm vào cho các thành viên tham gia Hệ thống vào và sau ngày 1 tháng 7 năm 2009. Khoản thanh toán 3% một lần đã được cấp cho một số người về hưu và người thụ hưởng nhất định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016. Khoản thanh toán 3% một lần đã được cấp được cấp cho một số người về hưu và người hưởng lợi có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017.
Thay đổi các giả định: Vào ngày 15 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị đã thông qua chính sách tài trợ mới. Do chính sách tài trợ mới này, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư giả định đã giảm từ 7,50% xuống 7,40% cho định giá tính toán thống kê ngày 30 tháng 6 năm 2017. Ngoài ra, dựa trên chính sách tài trợ mới của Hội đồng, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư giả định đã giảm thêm 0,10% từ 7,40% xuống 7,30% kể từ ngày đo lường ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, Hội đồng đã thông qua các thay đổi được khuyến nghị đối với các giả định về kinh tế và nhân khẩu học mà Hệ thống sử dụng. Chính trong số những thay đổi là những cập nhật về tỷ lệ tử vong, nghỉ hưu, tàn tật, rút ​​tiền và tăng lương.

Hệ thống Hưu trí Nhân viên Trường Công lập
Thay đổi các giả định: Vào ngày 15 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị đã thông qua chính sách tài trợ mới. Do chính sách tài trợ mới này, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư giả định đã giảm từ 7,50% xuống 7,40% cho định giá tính toán thống kê ngày 30 tháng 6 năm 2017. Ngoài ra, dựa trên chính sách tài trợ mới của Hội đồng, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư giả định đã giảm thêm 0,10% từ 7,40% xuống 7,30% kể từ ngày đo lường ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, Hội đồng đã thông qua các thay đổi được khuyến nghị đối với các giả định về kinh tế và nhân khẩu học mà Hệ thống sử dụng. Chính trong số những thay đổi là những cập nhật về tỷ lệ tử vong, nghỉ hưu và rút tiền. Kỳ vọng về tỷ lệ tử vong khi về hưu đã được thay đổi thành Bảng tỷ lệ tử vong do cổ áo xanh RP 2000 dự kiến ​​đến năm 2025 với thang dự báo BB (-đặt trước 3 năm đối với nam và 2 năm đối với nữ). Trong năm 2010 trở về sau, kỳ vọng về tỷ lệ tử vong khi nghỉ hưu đã được thay đổi thành Bảng tỷ lệ tử vong RP 2000 thay vì Bảng tỷ lệ tử vong theo niên kim nhóm năm 1994, được sử dụng trước năm 2010. Năm 2010, tỷ lệ rút tiền, nghỉ hưu, khuyết tật và tỷ lệ tử vong đã được điều chỉnh thành phản ánh chặt chẽ hơn kinh nghiệm thực tế.
Quỹ OPEB của trường
Thay đổi về điều khoản quyền lợi: Không có thay đổi về điều khoản quyền lợi.
Thay đổi các giả định: Định giá ngày 30 tháng 6 năm 2017: định giá tính toán thống kê ngày 30 tháng 6 năm 2017 đã được sửa đổi, đối với các yếu tố khác nhau, bao gồm phương pháp được sử dụng để xác định cách nhân viên và người về hưu được chỉ định cho từng Quỹ OPEB và tỷ lệ phần trăm tham gia dự kiến. Các nhân viên hiện tại và trước đây của các tổ chức Nhà nước (bao gồm các trường cao đẳng kỹ thuật, ban dịch vụ cộng đồng và sở y tế công cộng) hiện được giao cho quỹ OPEB của Nhà nước dựa trên vị trí trả lương của chủ lao động cuối cùng của họ: bất kể liên kết hưu trí.
Tỷ lệ chiết khấu được cập nhật từ 3,58% vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 thành 3,87% vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.

- 40 -

QUỸ TỔNG QUỸ GIÁO DỤC CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON
BIỂU THU, CHI VÀ THAY ĐỔI SỐ DƯ QUỸ NGÂN SÁCH VÀ THỰC TẾ
NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH TRÌNH "9"

DOANH THU
Thuế bất động sản Thuế bán hàng Quỹ tiểu bang Quỹ liên bang Phí dịch vụ Thu nhập đầu tư Khác
Tổng doanh thu
CHI PHÍ
Dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn hiện tại Dịch vụ học sinh Cải thiện dịch vụ giảng dạy Dịch vụ truyền thông giáo dục Quản trị chung Quản trị trường học Quản trị kinh doanh Bảo trì và vận hành nhà máy Dịch vụ vận chuyển học sinh Dịch vụ hỗ trợ trung tâm Dịch vụ hỗ trợ khác Dịch vụ thực phẩm Vận hành
Tổng chi tiêu
Thu vượt (dưới) chi
Số dư Quỹ - Bắt đầu
điều chỉnh

NGÂN SÁCH KHÔNG PHÙ HỢP

BẢN GỐC (1)

KẾT THÚC (1)

SỐ TIỀN THỰC TẾ

PHƯƠNG ÁN TRÊN/DƯỚI

$

5.977.725,00 $

5.977.725,00 $

6.696.848,90 đô la

-

-

32.979,01

6.814.262,00

6.841.351,00

7.117.037,37

-

1.131.884,00

2.328.385,07

-

-

173.883,51

2.507,00

2.507,00

23.866,42

-

-

104.633,04

12.794.494,00

13.953.467,00

16.477.633,32

719.123,90 32.979,01
275.686,37 1.196.501,07
173.883,51 21.359,42
104.633,04
2.524.166,32

8.945.825,00
430.616,00 408.456,00 246.889,00 398.110,00 1.409.541,00 111.666,00 1.974.813,00 1.263.481,00
8.806,00
-
15.198.203,00
(2.403.709,00)
1.435.257,50
-

9.384.538,00
480.261,00 947.812,00 246.889,00 459.936,00 1.420.991,00 111.666,00 1.974.813,00 1.305.987,00
100,00 11.648,00
-
16.344.641,00
(2.391.174,00)
1.435.257,50
(4.000,77)

8.652.194,51
648.899,66 1.206.591,47
137.547,52 467.339,37 1.366.965,78 130.990,23 1.930.978,56 1.108.538,51
60,00 8.288,36 848.637,50
16.507.031,47
(29.398.15)
1.611.346,13
-

732.343,49
(168.638,66) (258.779,47) 109.341,48
(7.403,37) 54.025,22 (19.324,23) 43.834,44 197.448,49
40,00 3.359,64 (848.637,50)
(162.390.47)
2.361.775,85
176.088,63
4.000,77

Số dư Quỹ - Kết thúc

$

(968.451,50) $

(959.917,27) $

1.581.947,98 đô la

2.541.865,25

Thuyết minh về Biểu thu, chi và những thay đổi trong số dư quỹ Ngân sách và thực tế

(1) Số tiền Ngân sách gốc và Ngân sách cuối cùng không bao gồm các khoản thu hoặc chi theo ngân sách của các chương trình khác nhau được báo cáo như một phần của quỹ chung. Thực tế thu chi của các chương trình này như sau:

doanh thu

chi tiêu

Tiêu đề I (Liên bang) Giáo dục đặc biệt (Liên bang) Giáo dục nghề nghiệp (Liên bang) Tiêu đề VI và V-B (Liên bang) Tiêu đề II (Liên bang) Tiêu đề IV (Liên bang) Jr ROTC (Liên bang) Tài khoản của Hiệu trưởng Trường học Chương trình Mầm non Chương trình Dịch vụ Thực phẩm Trường học

$

936.259,66 đô la

926.124,92

340.097,00

343.358,50

22.044,00

22.044,00

26.363,58

26.363,58

95.635,70

95.635,70

36.292,50

36.292,50

81.150,93

93.110.16

232.002,15

229.299,75

288.853,69

310.950,50

829.274,33

847.432,26

$

2.887.973,54 đô la

2.930.611,87

Ngân sách cho quỹ chung được lập trên cơ sở được Tiểu bang Georgia cho phép nhưng không tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ở Hoa Kỳ (GAAP). Sự khác biệt chính giữa cơ sở ngân sách và GAAP là Học khu không lập ngân sách cho thu và chi của một số chương trình đáng kể như đã thảo luận ở trên.

Xem thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản.

- 41 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON LỊCH CHI TIỀN CÁC GIẢI THƯỞNG LIÊN BANG
NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH TRÌNH "10"

CHƯƠNG TRÌNH CƠ QUAN TÀI TRỢ/TRỢ CẤP
Nông nghiệp, Bộ Dinh dưỡng Trẻ em của Hoa Kỳ Thông qua từ Bộ Giáo dục Georgia Dịch vụ Thực phẩm Chương trình Bữa sáng tại Trường học Chương trình Bữa trưa tại Trường học Quốc gia
Tổng số Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
Giáo dục, Bộ Giáo dục Đặc biệt của Hoa Kỳ Chuyển tiếp từ Bộ Giáo dục Georgia Trợ cấp Giáo dục Đặc biệt cho các Tiểu bang Trợ cấp Mầm non
Tổng số cụm giáo dục đặc biệt
Các chương trình khác được chuyển giao từ Bộ Giáo dục Georgia Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật - Tài trợ cơ bản cho các bang Giáo dục nông thôn Tài trợ cải thiện trường học Chương trình hỗ trợ học sinh và nâng cao học thuật Chương trình hỗ trợ học sinh và nâng cao học thuật Hỗ trợ hướng dẫn hiệu quả Tài trợ của tiểu bang Hỗ trợ hướng dẫn hiệu quả Trợ cấp của tiểu bang Tiêu đề I Tài trợ cho Các cơ quan giáo dục địa phương Tài trợ Title I cho các cơ quan giáo dục địa phương
Tổng số chương trình khác
Tổng số Bộ Giáo dục Hoa Kỳ
Bộ Quốc phòng, Bộ Hoa Kỳ Bộ trực thuộc Không quân R.O.T.C. Chương trình

SỐ CFDA

VƯỢT QUA
ID PHAP NHÂN
CON SỐ

CHI PHÍ TRONG KỲ

10.553 10.555

195GA324N1099 $195GA324N1099

181.996,34 641.467,92
823.464,26

84.027 84.173

H027A180073 H173A180081

84.048 84.358 84.377A 84.424A 84.424A 84.367 84.367 84.010 84.010

V048A180010 S365B180010 S377A170011 S424A170011 S424A180011 S367A170001 S367A180001 S010A170010 S010A180010

327.301,00 16.057,50
343.358,50
22.044,00 26.363,58 316.148,71
6.000,00 30.292,50 28.582,72 67.052,98 59.519,37 550.456,84
1.106.460,70
1.449.819,20

12. KHÔNG BIẾT

93.110.16

Tổng chi tiêu của giải thưởng liên bang

$

2.366.393,62

Ghi chú cho Lịch trình Chi tiêu của Giải thưởng Liên bang
Lưu ý 1. Cơ sở trình bày
Lịch trình chi tiêu kèm theo của các giải thưởng liên bang ("Biểu đồ") bao gồm hoạt động giải thưởng liên bang của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson ("Hội đồng") theo các chương trình của chính phủ liên bang cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Thông tin trong Phụ lục này được trình bày theo các yêu cầu của Tiêu đề 2 Bộ luật Quy định Liên bang của Hoa Kỳ Phần 200, Yêu cầu Hành chính Thống nhất, Nguyên tắc Chi phí và Yêu cầu Kiểm toán đối với Phán quyết Liên bang (Hướng dẫn Thống nhất). Bởi vì Phụ lục trình bày chỉ một phần được lựa chọn trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, nó không nhằm mục đích và không trình bày tình hình tài chính hoặc những thay đổi về vị thế ròng của Hội đồng quản trị.

Thuyết minh 2. Tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng

Các khoản chi tiêu được báo cáo trong Biểu được báo cáo trên cơ sở kế toán dồn tích đã sửa đổi. Các khoản chi tiêu như vậy được ghi nhận theo các nguyên tắc chi phí có trong Hướng dẫn Thống nhất, trong đó một số loại chi phí nhất định không được phép hoặc bị hạn chế đối với việc hoàn trả.

Lưu ý 3. Tỷ lệ chi phí gián tiếp

Hội đồng đã chọn không sử dụng tỷ lệ chi phí gián tiếp tối thiểu 10 phần trăm như được cho phép theo Hướng dẫn thống nhất.

Xem thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản.

- 42 -

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON BIỂU DOANH THU TIỂU BANG NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
CƠ QUAN/NGOẠI TIỀN
TRỢ CẤP Bright From the Start: Georgia Department of Early Care and Learning Chương trình tiền mẫu giáo
Bộ Giáo dục, Georgia Bộ Chất lượng Giáo dục Cơ bản Chi phí Giảng dạy Trực tiếp Chương trình Mẫu giáo Chương trình Mẫu giáo - Chương trình Can thiệp Sớm Chương trình Lớp Tiểu học (1-3) Lớp Tiểu học - Can thiệp Sớm (1-3) Chương trình Lớp Tiểu học Phổ thông (4-5) Chương trình Tiểu học Phổ thông - Can thiệp sớm (4-5) Chương trình Trung học cơ sở (6-8) Chương trình Trung học phổ thông (9-12) Chương trình Phòng thí nghiệm dạy nghề (9-12) Chương trình Học sinh khuyết tật Học sinh năng khiếu - Loại VI Chương trình giáo dục khắc phục Chương trình giáo dục thay thế Tiếng Anh Người nói các ngôn ngữ khác (ESOL) Chương trình trung tâm truyền thông 20 ngày Nhân viên hướng dẫn bổ sung và Phát triển chuyên môn Nhân viên hiệu trưởng và Phát triển chuyên môn Chi phí gián tiếp Quản lý trung tâm Quản lý trường học Bảo trì và vận hành cơ sở Điều chỉnh giữa kỳ Chương trình phúc lợi sức khỏe không gây hại của tiểu bang Chương trình trợ cấp phân loại cho kỳ nghỉ của nhà tuyển dụng Phương tiện đi lại cho học sinh Dịch vụ điều dưỡng thường xuyên thưa thớt Giám sát dạy nghề Các chương trình khác của tiểu bang Dịch vụ thực phẩm Bổ sung toán học và khoa học Dịch vụ dành cho người khuyết tật mầm non Trợ cấp an toàn trường học Giáo dục nghề nghiệp
Văn phòng Thủ quỹ Nhà nước Trường Công nhân viên Nghỉ hưu

LỊCH TRÌNH "11"

LOẠI QUỸ CHÍNH PHỦ TỔNG QUỸ

$

288.853,69

297.243,00 92.004,00
754.489,00 298.893,00 402.631,00 190.861,00 787.677,00 693.977,00 270.774,00 796.548,00
47.758,00 238.932,00
55.515,00 31.893,00 134.306,00 43.736,00 21.595,00
954.00
319.722,00 427.288,00 293.203,00
87.458,00 (76.545,00)
386.529,00 45.000,00 43.396,00 7.150,00
23.968,00 7.574,79
10.966,00 33.899,00 19.936,89
38.852,00
$7.117.037,37

Xem thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản.

- 43 -

(Trang này còn cố tình để trống)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON LỊCH TRÌNH CÁC DỰ ÁN THUẾ BÁN HÀNG LỰA CHỌN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

LỊCH TRÌNH "12"

DỰ ÁN 2011 SPLOST

DỰ TOÁN GỐC
CHI PHÍ (1)

CHI PHÍ DỰ TOÁN HIỆN TẠI (2)

SỐ TIỀN ĐÃ CHI TRONG NĂM HIỆN TẠI (3)

SỐ TIỀN CHI TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC (3)

(i) mua lại, xây dựng và trang bị cho một trường Tiểu học/Tiểu học mới ở Quận Wilkinson

$6.410.145,00 $22.741.475,98 $

- 22.741.475,98 USD

(ii) phục hồi, sửa chữa, cải tạo, mở rộng và cải thiện các tòa nhà và cơ sở vật chất hiện có của Học khu;

1.000.000,00

1.000.000,00

-

86.456,52

(iii) mua lại địa điểm, phát triển địa điểm và chuẩn bị cho các cơ sở mới của Học khu;

89.855,00

89.855,00

-

-

(iv) mua và lắp đặt thiết bị công nghệ, an toàn và bảo mật trên toàn hệ thống;

1.000.000,00

1.000.000,00

-

625.239,25

(v) mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập, xe buýt đưa đón học sinh, phương tiện và thiết bị giao thông;

900.000,00

900.000,00

-

822.035,55

(vi) có được bất kỳ tài sản cần thiết nào, cả thực tế và cá nhân

(các dự án"); Và

500.000,00

500.000,00

-

-

(vii) thanh toán chi phí phát sinh để hoàn thành những điều đã nói ở trên.

100.000,00

316.967,48

-

316.967,48

10.000.000,00

26.548.298,46

-

24.592.174,78

DỰ ÁN 2018 SPLOST

(i) tối đa là $6.500.000,00 để rút một phần của

tiền gốc và tiền lãi đối với khoản phát sinh trước đây của Khu học chánh

Trái Phiếu Nghĩa Vụ Chung, Đợt 2011 sắp đáo hạn vào

năm 2018 đến năm 2023, mà Trái phiếu được phát hành với

đối với các dự án đầu tư vốn của Khu học chánh; Và

6.500.000,00

6.500.000,00

883.567.00

-

(ii) thực hiện các cải tiến công nghệ trên toàn hệ thống, bao gồm,

nhưng không giới hạn, việc mua lại và cài đặt hướng dẫn

công nghệ, bảo mật và phần cứng hệ thống thông tin và

phần mềm liên quan và các phụ kiện, cơ sở hạ tầng

trường học và các cơ sở được lựa chọn khác, và lập kế hoạch trong tương lai

bao gồm mua tài sản, để xây dựng và

trang bị một trường trung học cơ sở mới; Và

500.000,00

500.000,00

157.926,07

-

(iii) cải thiện các cơ sở giáo dục và thể thao, đồng thời mua sách giáo khoa, xe buýt trường học, thiết bị trường học, phương tiện và thiết bị bảo trì, thiết bị an toàn và an ninh.

500.000,00

500.000,00

393.501,80

-

7.500.000,00

7.500.000,00

1.434.994,87

-

TỔNG HOÀN THÀNH
CHI PHÍ

THỦ TỤC THỪA KHÔNG
ĐÃ CHI PHÍ

22.741.475,98 đô la

-

86.456,52

-

-

-

625.239,25

-

822.035,55

-

-

-

316.967,48

-

24.592.174,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HOÀN THÀNH DỰ KIẾN
NGÀY Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành
31/3/2023
31/3/2023
31/3/2023

$ 17.500.000,00 $ 34.048.298,46 $ 1.434.994,87 $ 24.592.174,78 $ 24.592.174,78 $

-

(1) Ước tính chi phí ban đầu của Khu học chánh như được chỉ định trong nghị quyết kêu gọi áp dụng Thuế bán hàng tùy chọn địa phương.
(2) Ước tính hiện tại của Sở Giáo dục về tổng chi phí cho các dự án. Bao gồm tất cả các chi phí từ khi bắt đầu dự án đến khi hoàn thành.
(3) Các cử tri của Quận Wilkinson đã chấp thuận áp dụng thuế bán hàng 1% để tài trợ cho các dự án trên và xóa nợ liên quan. Số tiền chi tiêu cho các dự án này có thể bao gồm tiền thu được từ thuế bán hàng, thuế bất động sản của tiểu bang, địa phương và/hoặc các quỹ khác trong suốt thời gian của dự án.

Xem thuyết minh báo cáo tài chính cơ bản.

- 45 -

(Trang này còn cố tình để trống)

MỤC II BÁO CÁO TUÂN THỦ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

(Trang này còn cố tình để trống)

Greg S. Griffin
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(404) 656-2174

PHÒNG KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
270 Phố Washington, S.W., Phòng 1-156 Atlanta, Georgia 30334-8400

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÊN
TUÂN THỦ VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC DỰA TRÊN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN CHÍNH PHỦ

Brian P. Kemp đáng kính, Thống đốc bang Georgia Thành viên của Đại hội đồng Bang Georgia Thành viên của Hội đồng Giáo dục Bang
và Tổng Giám đốc và các Thành viên của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson
Chúng tôi đã kiểm toán, theo các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ và các tiêu chuẩn áp dụng cho kiểm toán tài chính có trong Chuẩn mực Kiểm toán Chính phủ do Tổng kiểm toán Hoa Kỳ ban hành, các báo cáo tài chính về các hoạt động của chính phủ, từng hoạt động chính. quỹ và thông tin tổng hợp về quỹ còn lại của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson (Khu học chánh), kể từ và cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, và các thuyết minh liên quan đến báo cáo tài chính, bao gồm chung các báo cáo tài chính cơ bản của Khu học chánh và đã đưa ra báo cáo của chúng tôi vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính
Khi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, chúng tôi đã xem xét kiểm soát nội bộ của Học khu đối với báo cáo tài chính (kiểm soát nội bộ) để xác định các thủ tục kiểm toán phù hợp trong từng trường hợp nhằm mục đích bày tỏ ý kiến ​​của chúng tôi về báo cáo tài chính, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến ​​về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Học khu. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến ​​về hiệu quả kiểm soát nội bộ của Học khu.
Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ tồn tại khi việc thiết kế hoặc vận hành một kiểm soát không cho phép ban quản lý hoặc nhân viên, trong quá trình thực hiện các chức năng được giao thông thường của họ, ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa các sai sót một cách kịp thời. Điểm yếu trọng yếu là thiếu sót, hoặc kết hợp nhiều thiếu sót, trong kiểm soát nội bộ, do đó có khả năng hợp lý là sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của đơn vị sẽ không được ngăn chặn, hoặc phát hiện và sửa chữa kịp thời. Khiếm khuyết nghiêm trọng là một khiếm khuyết, hoặc kết hợp nhiều khiếm khuyết, trong kiểm soát nội bộ tuy không nghiêm trọng bằng một điểm yếu trọng yếu, nhưng đủ nghiêm trọng để Ban quản trị lưu ý.
Việc xem xét kiểm soát nội bộ của chúng tôi chỉ nhằm mục đích hạn chế được mô tả trong đoạn đầu tiên của phần này và không được thiết kế để xác định tất cả các khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ có thể là điểm yếu trọng yếu hoặc khiếm khuyết nghiêm trọng. Với những hạn chế này, trong quá trình kiểm toán, chúng tôi đã không xác định được bất kỳ thiếu sót nào trong kiểm soát nội bộ mà chúng tôi coi là điểm yếu trọng yếu. Tuy nhiên, những điểm yếu quan trọng có thể tồn tại mà chưa được xác định.

(Trang này còn cố tình để trống)

Tuân thủ và các vấn đề khác
Là một phần để có được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Học khu có sai sót trọng yếu hay không, chúng tôi đã thực hiện các kiểm tra về việc tuân thủ một số điều khoản của luật pháp, quy định, hợp đồng và thỏa thuận tài trợ, việc không tuân thủ có thể có ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu đến xác định số liệu báo cáo tài chính. Tuy nhiên, việc đưa ra ý kiến ​​về việc tuân thủ các quy định đó không phải là mục tiêu kiểm toán của chúng tôi và do đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến ​​như vậy. Kết quả kiểm tra của chúng tôi không cho thấy trường hợp nào không tuân thủ hoặc các vấn đề khác được yêu cầu phải báo cáo theo Chuẩn mực Kiểm toán Chính phủ.
Mục đích của Báo cáo này
Mục đích của báo cáo này chỉ là để mô tả phạm vi kiểm tra kiểm soát nội bộ và tuân thủ của chúng tôi cũng như kết quả của kiểm tra đó, và không đưa ra ý kiến ​​về hiệu quả của kiểm soát nội bộ hoặc tuân thủ của Học khu. Báo cáo này là một phần không thể thiếu của cuộc kiểm toán được thực hiện theo Tiêu chuẩn Kiểm toán của Chính phủ trong việc xem xét việc tuân thủ và kiểm soát nội bộ của Học khu. Theo đó, thông tin liên lạc này không phù hợp cho bất kỳ mục đích nào khác.
Kính gửi,

16 Tháng Chín, 2020

Greg S. Griffin Kiểm toán viên Tiểu bang

(Trang này còn cố tình để trống)

Greg S. Griffin
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(404) 656-2174

PHÒNG KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
270 Phố Washington, S.W., Phòng 1-156 Atlanta, Georgia 30334-8400

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ TUÂN THỦ TỪNG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH CỦA LIÊN BANG VÀ VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ SỰ TUÂN THỦ THEO YÊU CẦU CỦA HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT

Brian P. Kemp đáng kính, Thống đốc bang Georgia Thành viên của Đại hội đồng Bang Georgia Thành viên của Hội đồng Giáo dục Bang
và Tổng Giám đốc và các Thành viên của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson
Báo cáo về việc tuân thủ cho từng chương trình chính của liên bang
Chúng tôi đã kiểm tra việc tuân thủ của Hội đồng Giáo dục Quận Wilkinson (Học khu) với các loại yêu cầu tuân thủ được mô tả trong Phụ lục Tuân thủ OMB có thể có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với từng chương trình chính của liên bang cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Các chương trình liên bang lớn của Học khu được xác định trong phần Tóm tắt Kết quả của Thanh tra viên của Lịch trình Kết quả và Chi phí Nghi vấn kèm theo.
Trách nhiệm của ban quản lý
Ban quản lý chịu trách nhiệm tuân thủ các đạo luật, quy định của liên bang cũng như các điều khoản và điều kiện của giải thưởng liên bang áp dụng cho các chương trình liên bang của mình.
Trách nhiệm của kiểm toán viên
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến ​​về việc tuân thủ đối với từng chương trình liên bang chính của Học khu dựa trên cuộc kiểm toán của chúng tôi về các loại yêu cầu tuân thủ được đề cập ở trên. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán tính tuân thủ theo các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ; các chuẩn mực áp dụng cho kiểm toán tài chính có trong Chuẩn mực Kiểm toán Chính phủ do Tổng Kiểm toán Hoa Kỳ ban hành; và các yêu cầu kiểm tra của Tiêu đề 2 Bộ luật Quy định Liên bang Hoa Kỳ Phần 200, Yêu cầu Hành chính Thống nhất, Nguyên tắc Chi phí và Yêu cầu Kiểm toán đối với Giải thưởng Liên bang (Hướng dẫn Thống nhất). Các tiêu chuẩn đó và Hướng dẫn thống nhất yêu cầu chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu việc không tuân thủ các loại yêu cầu tuân thủ được đề cập ở trên có thể có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể đến một chương trình lớn của liên bang hay không. Việc kiểm toán bao gồm kiểm tra, trên cơ sở kiểm tra, bằng chứng về việc Học khu tuân thủ các yêu cầu đó và thực hiện các thủ tục khác mà chúng tôi cho là cần thiết trong các trường hợp.
Chúng tôi tin rằng cuộc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến ​​của chúng tôi về việc tuân thủ đối với từng chương trình chính của liên bang. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán của chúng tôi không đưa ra quyết định pháp lý về việc tuân thủ của Học khu.

(Trang này còn cố tình để trống)

Ý kiến ​​​​về từng chương trình chính của liên bang
Theo ý kiến ​​của chúng tôi, Học khu đã tuân thủ, ở tất cả các khía cạnh quan trọng, các loại yêu cầu tuân thủ được đề cập ở trên có thể có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến từng chương trình liên bang chính của học khu cho năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019.
Báo cáo Kiểm soát Nội bộ về Tuân thủ
Ban quản lý của Học khu chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì kiểm soát nội bộ hiệu quả đối với việc tuân thủ các loại yêu cầu tuân thủ được đề cập ở trên. Khi lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán tuân thủ, chúng tôi đã xem xét kiểm soát nội bộ của Học khu đối với việc tuân thủ các loại yêu cầu có thể có ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu đến từng chương trình chính của liên bang để xác định các thủ tục kiểm toán phù hợp trong các trường hợp cho mục đích để bày tỏ ý kiến ​​về việc tuân thủ đối với từng chương trình lớn của liên bang và để kiểm tra và báo cáo về kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ theo Hướng dẫn Thống nhất, nhưng không nhằm mục đích bày tỏ ý kiến ​​về hiệu quả của kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến ​​về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Học khu đối với việc tuân thủ.
Thiếu sót trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ tồn tại khi việc thiết kế hoặc vận hành kiểm soát đối với việc tuân thủ không cho phép ban quản lý hoặc nhân viên, trong quá trình thực hiện các chức năng được giao thông thường của họ, ngăn chặn, hoặc phát hiện và khắc phục, việc không tuân thủ một loại yêu cầu tuân thủ của một chương trình liên bang một cách kịp thời. Điểm yếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ là thiếu sót hoặc kết hợp nhiều thiếu sót trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ, sao cho có khả năng hợp lý là việc không tuân thủ nghiêm trọng đối với một loại yêu cầu tuân thủ của chương trình liên bang sẽ không bị ngăn chặn hoặc phát hiện và khắc phục kịp thời. Thiếu sót đáng kể trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ là thiếu sót hoặc kết hợp nhiều thiếu sót trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ một loại yêu cầu tuân thủ của chương trình liên bang ít nghiêm trọng hơn điểm yếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ, nhưng đủ quan trọng đáng được những người chịu trách nhiệm quản trị quan tâm.
Việc xem xét kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ của chúng tôi chỉ nhằm mục đích hạn chế được mô tả trong đoạn đầu tiên của phần này và không được thiết kế để xác định tất cả các thiếu sót trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ có thể là điểm yếu nghiêm trọng hoặc thiếu sót đáng kể. Chúng tôi không xác định được bất kỳ thiếu sót nào trong kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ mà chúng tôi coi là điểm yếu trọng yếu. Tuy nhiên, những điểm yếu quan trọng có thể tồn tại mà chưa được xác định.
Mục đích của báo cáo kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ này chỉ là để mô tả phạm vi thử nghiệm của chúng tôi về kiểm soát nội bộ đối với việc tuân thủ và kết quả của thử nghiệm đó dựa trên các yêu cầu của Hướng dẫn thống nhất. Theo đó, báo cáo này không phù hợp cho bất kỳ mục đích nào khác.
Kính gửi,

16 Tháng Chín, 2020

Greg S. Griffin Kiểm toán viên Tiểu bang

(Trang này còn cố tình để trống)

PHẦN III TRẢ LỜI CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC PHÁT HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ CÁC CHI PHÍ ĐƯỢC CÂU HỎI

(Trang này còn cố tình để trống)

PHẢN ỨNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON
LỊCH TÓM TẮT CÁC PHÁT HIỆN CỦA NĂM TRƯỚC VÀ CHI PHÍ THẮC MẮC NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019
KẾT QUẢ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM TRƯỚC VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC CỨU HỎI
Không có vấn đề đã được báo cáo.
KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG LIÊN BANG NĂM TRƯỚC VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC CÂU HỎI
Không có vấn đề đã được báo cáo.

(Trang này còn cố tình để trống)

PHẦN IV CÁC PHÁT HIỆN VÀ CHI PHÍ THẮC MẮC

(Trang này còn cố tình để trống)

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN WILKINSON LỊCH TRÌNH PHÁT HIỆN VÀ CHI PHÍ THẮC MẮC
NĂM KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2019

I TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính
Loại báo cáo của kiểm toán viên đã phát hành: Hoạt động của Chính phủ; Quỹ chung; Vốn Dự án Quỹ; Quỹ trả nợ; Tổng hợp thông tin quỹ còn lại

chưa sửa đổi

Kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính: Điểm yếu trọng yếu được xác định? Thiếu hụt đáng kể được xác định?

Không có báo cáo

Các điểm không tuân thủ trọng yếu đối với báo cáo tài chính được lưu ý:

KHÔNG

giải thưởng liên bang

Kiểm soát Nội bộ đối với các chương trình lớn: Đã xác định được điểm yếu quan trọng? Thiếu hụt đáng kể được xác định?

Không có báo cáo

Loại báo cáo của kiểm toán viên về việc tuân thủ các chương trình lớn: Tất cả các chương trình lớn

chưa sửa đổi

Bất kỳ phát hiện kiểm toán nào được tiết lộ được yêu cầu phải được báo cáo trong

phù hợp với 2 CFR 200.516(a)?

KHÔNG

Xác định các chương trình chính: Số CFDA

Tên của Chương trình Liên bang hoặc Cụm

10.553, 10.555 84.027, 84.173

Cụm dinh dưỡng trẻ em Cụm giáo dục đặc biệt

Ngưỡng đô la được sử dụng để phân biệt giữa các chương trình Loại A và Loại B: Đối tượng được kiểm toán đủ tiêu chuẩn là đối tượng được kiểm toán có rủi ro thấp?

$750,000.00 Không

II BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ CÂU HỎI

Không có vấn đề đã được báo cáo.

III KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG LIÊN BANG VÀ CHI PHÍ THẮC MẮC

Không có vấn đề đã được báo cáo.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 09/07/2023

Views: 6452

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.